13 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31067

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğretim ücretini ödemeyen ve kaydını yenilemeyen öğrencinin kaydı askıya alınır. Öğrenciler bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve bu şekilde geçen süre öğretim süresinden sayılır. Bu durumdaki öğrencilerden iki ve daha fazla yarıyıl süresince kayıt yenilemeyen öğrenciler kayıt yenilemedikleri son iki yarıyıl öğretim ücreti tutarının yüzde ellisini, bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenciler son dönem öğretim ücreti tutarının yüzde ellisini ödeyerek kayıtlarını yenileyebilirler. Dört yıl üst üste öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin Üniversiteden kayıtları silinir. Bu durumda bulunan öğrenciler hakkında ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları yönetim kurulu tarafından karar alınır ve alınan karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayına sunulması için Rektörlüğe gönderilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayını müteakip kayıt silme işlemleri Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından tamamlanarak kaydı silinen öğrencilere bildirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tıp programında bir yarıyıllık eğitim 30 krediden farklı olarak belirlenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Ders yükü, öğrencinin bir yarıyılda almakla yükümlü olduğu derslerin kredi toplamı olup tıp dışındaki programlarda her yarıyıl için 30 kredidir. Not ortalamasına katılmayan dersler hariç öğrenciler bu programlarda en fazla 33 kredi ders alabilirler. Bu programlardaki öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarının en az 2,00 olması koşulu ile en fazla 7 kredi artırılabilir. Genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrencilerin ders yükü en fazla 12 kredi, 3,00 ve üzeri olan öğrencilerin ise 15 kredi artırılabilir. Çift anadal ve yandal programlarına kayıtlı öğrencilerin alacakları toplam ders kredileri bu sınırlamalara tabidir.

(2) Tıp programındaki öğrencilere ders yükleri ile ilgili herhangi bir sınırlama uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Tıp programında uygulanacak komite sınavları ve yıl sonu sınavına ilişkin hususlar yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Harf notları ve karşılıkları” ibaresi “Tıp programı dışında kullanılan harf notları ve karşılıkları” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin onuncu fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Tıp programında kayıtlı olan öğrencilerin hangi derslerden çekilebilecekleri hususu yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “eğitim gören” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tıp programı dışındaki” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Tıp programındaki öğrenciler, yönergede belirtilen derslerden en az (CC) notu ile başarılı olmaları durumunda (FF) ve (NA) notu aldıkları komite derslerini tekrarlamak zorunda olmazlar.

(4) Tıp programında, yönergede belirtilen derslerden (FF) notu alan öğrenciler o dersleri ve o sınıftaki komite derslerini tekrarlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitim öğretim süresi dört yıl olan lisans programlarını ise yedi yılda” ibaresi “eğitim öğretim süresi dört yıl olan lisans programlarını yedi yılda ve eğitim öğretim süresi altı yıl olan lisans programlarını ise dokuz yılda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Ön lisans/lisans diploması verilebilmesi için, tıp programı dışındaki öğrencilerin kayıtlı oldukları bölümün programdaki dersleri en az (DD) notuyla, not ortalamasına katılmayan dersleri ise (S) notuyla tamamlamış olmaları ve genel not ortalamasının 2,00’ın altında olmaması gerekir.

(2) Tıp programında lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kredili tıp derslerini en az (CC), diğer bölümlerden aldığı dersleri en az (DD) notuyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 2,00’ın altında olmaması gerekir.

(3) Genel not ortalaması 3,00’dan 3,49’a kadar olan öğrenciler onur, 3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

(4) Bir öğrencinin ön lisans veya lisans mezuniyetine/diplomasına hak kazanabilmesi için Üniversitede en az 60 kredilik ders almış olması zorunludur.

(5) Öğrencinin mezuniyete hak kazanması, ilişiği kesilerek diploma veya mezuniyet belgesinin verilebilmesi için, öğrencinin Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti borcunun bulunmaması gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Lisans öğrenimini tamamlamayanların” ibaresi “Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi hariç lisans öğrenimini tamamlamayanların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “dört yarıyıl” ibaresi “dört yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2017

30098

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/8/2017

30146

2-

2/10/2018

30553