13 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31067

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER

OFİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacını, faaliyet alanlarını, organlarını, organlarının görevlerini, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırmacı: Üniversite kaynaklarını kullanan ve Üniversitede araştırma görevi icra eden ya da harici destekleyici ve bağışçılar tarafından finanse edilenler de dâhil olmak üzere başka bir şekilde Üniversite tarafından yürütülen araştırma projelerine katılan tüm personeli ve öğrencileri,

b) Ar-Ge: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

f) Ulusal projeler: Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen iç kaynaklı projeleri,

g) Uluslararası projeler: Avrupa Birliği fonlarından desteklenenler dâhil tüm dış kaynaklı projeleri,

ğ) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite ile sanayi arasında var olan iş birliğini izlemek, değerlendirmek, iş birliğinin yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, yeni iş birliği modelleri geliştirmek.

b) Üniversitedeki Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek bu faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden artırmak, bu tür faaliyetler sonucunda Üniversitede üretilen bilgileri sanayinin kullanımına sunarak bu bilgilerin ticarileşmesini sağlamak.

c) Üniversite-sanayi arasında koordinasyonu sağlamak, araştırmacılar ile sanayi arasında köprü görevi görerek Üniversite-sanayi iş birliklerine aracılık etmek, bu kapsamda proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak ve özellikle bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ortamın oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmek.

ç) Üniversitenin araştırma-geliştirme ve proje üretme stratejilerinin tanımlanmasına ve gelişmesine katkı sağlamak.

d) Araştırmacıların girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek toplumsal refaha katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırmacılara ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında bilgi sunmak, fon kaynaklarına erişim sağlama ve ortak bulma, proje oluşturma, geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve projelerin yürütülmesi hakkında danışmanlık hizmeti sunmak.

b) Üniversite kaynaklı buluşların patent, marka, ıslahçı hakkı, tasarım ve diğer fikri mülkiyet hakları ile bu hakların korunması, tanıtılması ve ticarileştirilmesi konusunda hizmet vererek Üniversite fikri ve sınai mülkiyet hakları portföyünün oluşumu sürecine katkıda bulunmak.

c) Araştırmacılar ile sektör/sanayi arasında köprü görevi görerek Üniversite-sektör/sanayi iş birliklerine aracılık etmek, sektör/sanayicinin ihtiyaçları doğrultusunda akademisyen eşleştirmesi sağlamak, danışmanlık, proje, staj gibi iş birliklerinde koordinasyonu sağlamak.

ç) Faaliyet alanına giren konularda gerekli veri kayıtlarını tutmak ve izlemek, Üniversitenin ve gerekli izinler dâhilinde diğer kurumların veri tabanlarından yararlanmak ve bunların gelişmesi amacıyla bilgi girişi konusunda katkı sağlamak.

d) Amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanına giren konularda, yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversiteler, dernekler, vakıflar, odalar ve şirketler dâhil, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlarla Üniversite adına iş birliği yürütmek, bilgi alışverişinde bulunmak ve ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak.

e) Amaçları doğrultusunda, Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer nitelikteki diğer birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek, Ar-Ge imkânlarının birimler arasında ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

f) Araştırma sonuçlarının inovasyona dönüştürülmesine yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını iş dünyasına duyurmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanına giren konularda ilgili mevzuatına göre kurs, sertifika programı gibi eğitimler, yarışmalar düzenlemek.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite adına ortaklık, hizmet ve danışmanlık sözleşmeleri yapmak ve yapılmasına aracılık etmek.

ı) İlgili mevzuat çerçevesinde, araştırmacı ve sanayici havuzu veri tabanlarını oluşturmak ve güncellemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan ve Üniversitenin kadrolu, doktoralı öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdür, faaliyetlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin amaçları kapsamında faaliyet gösterebilecek yetkinlikteki öğretim elemanları arasından iki Müdür Yardımcısını görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(4) Müdür Yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresi ile sınırlıdır.

(5) Müdürün görevi başında bulunamadığı durumlarda, Müdür Yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

b) Organların faaliyetlerini planlamak ve uyumlu işleyişlerini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin stratejisini ve çalışma planlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını alarak Rektöre sunmak.

d) Merkezin finans kaynaklarını geliştirmek ve bu kaynakların Merkezin amaçları doğrultusunda kullanımını sağlamak.

e) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun uygun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

g) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı sonuçlarını derleyip değerlendirilmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, dokuz kişiden oluşur. Müdür ve Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Müdür ve Müdür Yardımcıları dışındaki diğer üyeler; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili, Üniversitede tam gün çalışan ve farklı bilim alanlarını (Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler) temsilen en az bir üye olmak üzere Müdürün önereceği iki katı öğretim elemanı arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların, altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin veya üyeliği düşenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu kararlarını oylama, açık usulle yapılır. Salt çoğunluğa göre karar alınır. Oy eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınır.

(4) Yönetim Kurulu; Müdürün, bu Yönetmelikte öngörülen sürede toplantıya çağrı yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin çağrısı üzerine toplanabilir.

(5) Mazeretsiz üst üste üç veya bir yılda beş Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin üst düzey takibini sağlamak ve faaliyetlerini gözetmek.

b) Merkezin stratejik planını inceleyip onaylamak.

c) Merkezin iç yapılanmasına ilişkin kararları almak.

ç) Merkez personelinin görev tanımlarını belirlemek.

d) Müdür tarafından hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek, karara bağlamak.

e) Danışma Kurulu üyelerini Rektöre sunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını inceleyerek Rektöre sunulmak üzere onaylamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; ilgili öğretim elemanları, ilgili kurum temsilcisi ve diğer ilgili kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen en az 20 en çok 30 kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az iki kez toplanan Danışma Kurulunda Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri doğal üyedir.

(4) Danışma Kurulu, Rektörün onayıyla etkinliğini artırmak amacıyla, farklı sektör/sanayi alanlarında çalışmalar yapmak üzere, alan temsilcisi Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında alan danışma komisyonu adı altında geçici komisyonlar oluşturabilir. Bu komisyonlar, alan konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili Yönetim Kuruluna görüş sunabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejisinin oluşumuna ve gelişimine katkı sağlamak ve çalışma önceliklerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

b) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili önerileri dile getirmek ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler

MADDE 14 – (1) Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla uzmanlaşmaya ve iş bölümüne yönelik alt birimler/sekretarya kurulabilir. Bu birimlerin görevleri ve çalışma esasları yönerge ile belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen ya da tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.