12 Mart 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31066

YÖNETMELİK

Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerinin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Fakülte: Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini,

b) Merkez: Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,

d) Sektör: Türk havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili tüm sektörleri,

e) Üniversite: Samsun Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

g) Yüksekokul: Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası havacılık hizmetlerinin düzenli, emniyetli işleyişine ve gelişimine yönelik, ekonomik, teknolojik, bilimsel, tıbbi, hukuki, sosyal ve diğer ilgili her konuda uygulamalar, araştırmalar, projeler yapmak ve eğitim çalışmaları yürütmek.

b) Kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde üretim, bakım, araştırma, danışmanlık, tanıtım, satış ve pazarlama birimleri kurmak ve faaliyetlerde bulunmak.

c) Öğrenci ve öğretim elemanlarının staj, uygulama ve araştırma çalışmalarına altyapı sağlamak.

ç) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin, standartların ve benzeri belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkı vermek.

d) Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde sektörün insan kaynaklarına yönelik eğitim organizasyonları kurmak, sertifikalı kurs programları düzenlemek ve lisans vermek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Havacılık ve uydu teknolojileri için, hava ve uzay araçlarının ve alt sistemlerinin dizaynı, inşası, işletmesi, havacılık malzemelerinin tasarımı, testi, geliştirilmesi, hava taşımacılığı operasyonları ve yönetimi; uçuş operasyonları emniyeti, roket ve uydu dizaynı, inşası gibi havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki kritik konularda eğitim ve araştırma yapmak, teknoloji geliştirmek ve uygulama yapmak.

b) Havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki kritik uygulamalarda, ulusal-uluslararası araştırma ve uygulama projeleri ile eğitim programlarını organize etmek ve yürütmek, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve uygulanmasının takibini yapmak; ulusal veya uluslararası kuruluşlarla bilimsel ve teknolojik iş birliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak.

c) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

ç) Kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde hava, uzay araçları ve benzeri sistemler ile bunların donanımlarını, ilgili cihazlarını üretmek, bakımlarını yapmak, araştırmalarını yürütmek, danışmanlık hizmetlerini organize etmek, tanıtım, satış ve pazarlama birimlerini kurmak, işletmek ve geliştirmek, kalite kontrol, keşif ve denetleme birimlerini kurmak ve işletmek.

d) Her türlü ulusal ve uluslararası, kamu ve özel teşebbüs kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak; çalışma sonuçları hakkında bilimsel görüş bildirmek, rapor vermek, proje ve benzeri bilimsel ve teknik araştırmalar, yayınlar ve eserler hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak; danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri işlevleri yapmak; bu hususlarla ilgili belge ve sertifikalar düzenlemek ve vermek.

e) Öğrenci ve öğretim elemanlarının staj, uygulama ve araştırma çalışmaları için bina, üretim atölyeleri, araştırma laboratuvarları ve her türlü altyapıyı kurmak, işletmek ve geliştirmek, ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak üzere test laboratuvarı kurmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemleri, standartları ve benzeri belgeleri hazırlamak, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkı vermek.

f) Fakülte ve yüksekokulun faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde sektörün insan kaynaklarını geliştirmek için; uçuş-sentetik uçuş eğitimi, hava araçları bakım eğitimi organizasyonları kurmak, işletmek, sertifikalı kurs programları düzenlemek ve ilgili mevzuata uygun lisans vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Birimleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan Merkezin çalışma alanlarında uzman öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdür tarafından merkezin çalışma alanlarında uzman olan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir.

(3) Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak, Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, Merkez bünyesindeki çalışma grupları ve Merkez birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki diğer üyeler Merkezin çalışma alanları ile ilgili, Müdürce önerilen Üniversitede kadrolu ve tam zamanlı çalışan Merkezin çalışma alanlarında uzman kişiler arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu dört üye ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğuyla alınır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili stratejik, idari ve mali konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, eğitim, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin birimleri

MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütmek üzere, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler oluşturulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkez birimlerinde görev yapacak olan akademik ve idari personel, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Birimlerin görevleri; Merkezin çalışma alanlarına uygun programları, talep edilen faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak, çalışma alanlarına uygun ihtiyaçları tespit etmek, stratejileri belirlemek ve koordinasyonu sağlamaktır.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.