11 Mart 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31065

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA

VE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KARMER): Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Etkinlik Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkezin misyon ve vizyonunu belirlemek ve çalışma stratejilerini oluşturmak.

b) Üniversite öğrencilerinin kendi yetenek, ilgi, kişilik özellikleri ve kariyer değerlerini tanımaları, işgücü piyasasında kendilerine açık iş ve eğitim seçenekleri konusunda bilgilenmeleri ve kendilerine en uygun seçeneğe yönelmeleri için destek olmak.

c) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak, öğrenci ve mezunların istihdamını kolaylaştırmak.

ç) Merkezde görevli personelin mesleki gelişimine katkıda bulunmak.

d) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan yüksek lisans ve doktora programları başta olmak üzere, ilgili diğer programlardaki teorik ve uygulamalı derslere katkıda bulunmak.

e) Yaşam boyu öğrenme merkezi ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrenci ve mezunlarına, kamu ve özel sektörde görev yapan meslek mensuplarına işgücü piyasası, insan kaynakları yönetimi, kariyer danışmanlığı ve benzeri alanlardaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla eğitimler düzenlemek.

f) İşgücü piyasası politikaları hakkında görüş oluşturulmasına yardımcı olmak.

g) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmalarını yapmak.

ğ) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp, özellikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

a) Üniversite öğrenci ve mezunlarının işgücü piyasası ve meslekler hakkında daha gerçekçi bilgilere ulaşmaları için stratejiler belirlemek.

b) Merkez personeline hizmet içi eğitimler vermek.

c) Üniversite öğrenci ve mezunlarının istihdamını kolaylaştırıcı faaliyetlerin planlanmasına destek olmak.

ç) Üniversite öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımalarında gerekli olabilecek test ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyer basamakları oluşturmalarına yardımcı olmak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın ve uygulama çalışmaları yapmak, raporlar hazırlamak, projeler yürütmek ve danışmanlık yapmak.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak eğitim, araştırma, inceleme, yayın ve proje çalışmaları yürütmek, bu kapsamda hazırlanan projeler için ulusal ve uluslararası konsorsiyumlara katılmak.

f) Ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, kongre, panel, çalıştay, söyleşi ve benzeri etkinlikler düzenlemek, özel uzmanlık veya bilgi kazandırmayı amaçlayan kurslar, seminerler ve belgelendirme eğitimleri düzenlemek.

g) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda bülten, dergi, değerlendirme raporu ve benzeri yayınlar yapmak.

ğ) İnsan kaynakları veri tabanı oluşturmak.

h) Eğitim ve istihdam alanında analizler yaparak, üniversite giriş sınavlarında öğrenci tercihlerini belirleyen çalışmalar yapmak.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. Rektör gerekli hallerde müdür yardımcılarını değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

g) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki her türlü resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alan ile ilgili uzman, sağlık, eğitim, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ğ) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

h) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

ı) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kariyer planlama ve insan kaynakları konularında çalışmaları olan Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek.

ç) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

d) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.

e) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

g) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ğ) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

ı) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

i) Merkezin faaliyetlerini daha etkin sürdürülebilmesi için stratejiler geliştirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilirler.

(3) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan iletişim kurabilmek amacıyla Üniversitenin tüm birimlerinden birer kişi; kariyer temsilcisi olarak Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Kariyer temsilcileri, ilgili birimlerde görev yapan ve üniversite-sanayi işbirliği konusunda deneyimli akademik personel arasından seçilir.

(2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti verir, bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışma yapar, öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda alır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün önerisi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personelle sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.