11 Mart 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31065

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2019 tarihli ve 30894 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Dersler:

1) Zorunlu temel ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan temel tıp ve diş hekimliği meslek dersini (Bu hususlar Fakülte Kurulu Kararı ile belirlenir),

2) Zorunlu genel ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan temel tıp ve diş hekimliği dersleri dışındaki meslek dersini (Bu hususlar Fakülte Kurulu Kararı ile belirlenir),

3) Zorunlu ortak ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil derslerini,

4) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında, alan içinden veya alan dışından isteği doğrultusunda, programına göre seçenekler arasından kayıt olduğu dersi,

5) Modül: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teorik ve uygulamalı derslerin bütününü, Diş Hekimliği Fakültesi sınıf I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde yer alan ve değişik anabilim dallarının ve temel tıp bilimleri kapsamındaki derslerden oluşan konu ve/veya sistem temelli teorik ve/veya uygulamalı derslerin işlendiği öğretim ve ölçme-değerlendirme etkinlikleri bütününü,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Öğrencinin, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, beş yılda tamamlaması gereken toplam kredi en az 300 AKTS’dir. Derslerin AKTS kredileri toplamı her yarıyıl 30 AKTS/her yıl 60 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir. Yıllık derslerin toplam AKTS kredileri her iki yarıyıla eşit paylaştırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Zorunlu temel ve zorunlu genel dersler tek bir anabilim ya da bilim dalının sorumluluğunda klasik eğitim sistemine uygun olarak verilebileceği gibi, farklı anabilim dallarını ilgilendiren benzer konuların bir araya getirilmesi sonucu oluşturulan ders kurulları şeklinde de verilebilir. Klinik derslerine ait uygulamalar; üçüncü sınıfta gözlemci öğrencilik ve anabilim dalları tarafından belirlenen klinik uygulamalar, dördüncü sınıfta staj uygulaması ve beşinci sınıfta bütünleşik klinik çalışması şeklinde yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Öğretim programı yıl esasına dayalı olup diş hekimliği eğitiminde her öğretim yılında Fakülte  tarafından verilen teorik ve pratik dersler ile stajlar bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın hazırlayıcı dersleridir. Diş Hekimliği Fakültesinde verilen zorunlu temel derslerin tamamından başarılı olamayan öğrenciler bir üst sınıfa devam edemez ve başarısız olduğu modülü veya modülleri tekrar almak zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Ders tekrarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Öğrenci, başarısız olunan modül veya modülleri yeniden alır.

b) Başarısız olunan ders seçmeli ve/veya zorunlu genel ise öğrenci bir üst sınıfa geçer ancak bu dersi açılan ilk dönemde yeniden alır.

c) Ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrencilere İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesi uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Ek sınav: Bütünleme sonuçlarına göre sadece bir zorunlu temel dersten başarısız olan öğrenciye bir ek sınav hakkı verilir. Ek sınavların tarihi Fakülte Kurulu tarafından akademik takvimde belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ortak zorunlu derslerin başarı notunun hesaplanmasında İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve  Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/9/2019

30894