11 Mart 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31065

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Güneydoğu bölgesi başta olmak üzere arkeolojik ve kültür mirasıyla ilgili yazıt, anıt, yapı kalıntısı ve yerleşim alanı gibi belgeleri belirlemek, arşivlemek, tescilsiz taşınmaz kültür varlıklarının belgelenmesi, korunması, onarılmasına katkı sağlamak.

b) Bilimsel çalışma ve araştırmalara destek vermek, projeler hazırlamak ve uygulamak, bilimsel toplantılar düzenlemek, başka yerlerde aynı amaçla düzenlenen toplantılara katılmak.

c) Kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek, bölgenin kültürel, sanatsal gelişimine ve turizmine katkıda bulunmak, yerel koruma bilincinin oluşturulmasını sağlamak.

ç) Ulusal kültür ve turizm politikalarının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çalışma bölgesiyle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışındaki bilim adamları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi iletişimi sağlamak, bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek.

b) Merkezin faaliyet konuları ile ilgili nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek, projeler yapmak ve bu konuda yapılan faaliyetleri desteklemek.

c) Arkeolojik, antropolojik, tarihsel, sanatsal, etnografik ve kültürel değerlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel sektörden gelebilecek talepler doğrultusunda inceleme ve olabilirlik raporu hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, proje ve çalışmalara katkı sağlamak.

ç) Çalışma alanı doğrultusunda, gerekli görülen yerlerde kazı ve araştırma istasyonu kurmak ve yönetmek, sergiler açmak.

d) Merkez tarafından yapılan faaliyet ve araştırma sonuçlarını yayımlamak.

e) Çalışma alanına giren konularda Üniversitenin bütün birimleriyle iş birliğini sağlamak.

f) Merkezin amacına uygun olarak diğer faaliyetleri organize etmek, uygulamak ve/veya bu tür çalışmalara katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, sosyal ve bilimsel faaliyetlerden, teknik ve mali işlerden sorumlu olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yerine getirir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresi bitince, Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Danışma Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektöre sunmak.

e) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, bütçe teklifini Yönetim Kurulunda görüşüp, hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek dört öğretim elemanı ve Müdür olmak üzere beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile altı ayda en az bir defa toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü kararları almak, plan ve program esaslarını belirlemek.

b) Danışma Kurulunun aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma programlarının uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin bütçe ve kadro ihtiyacını görüşmek.

ç) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu görüşmek.

d) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalar yapan, Türk ve yabancı bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanlardan oluşur. Danışma Kurulu Yönetim Kurulunun en az salt çoğunluğu ile görevlendirilir ve toplam üç üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görevleri kendi istekleri ya da Yönetim Kurulu kararıyla son bulur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bir yıl önceki işler hakkında bilgi almak, yıllık çalışma planını görüşmek.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda uzun vadeli bilimsel ve idari plan teklifleri geliştirmek.

c) Yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programlarını görüşmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım, demirbaş Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.