10 Mart 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31064

YÖNETMELİK

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/2/2018 tarihli ve 30330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Azami öğrenim süresi dolan öğrencilere, daha önce alıp başarısız oldukları tüm dersler için, iki azami süre sonu ek sınav hakkı verilir. Azami süre sonu ek sınavından alınan not, o ders için başarı notu yerine geçer. Azami süre sonu ek sınavlarında öğretim elemanı harf notunu kendisi belirler.

(4) Azami süre sonu ek sınavları sonunda; başarısız ders sayısı, hiç alınmayan ders sayısı ile devam koşulu yerine getirilmeyen ders sayısı toplamları beşten fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Rektörlük bünyesinde açılan ortak seçmeli derslere ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “45” ibaresi “50” olarak değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “45” ibaresi “50” olarak değiştirilmiş, on ikinci fıkrasında yer alan “alıp koşullu başarılı ya da başarılı oldukları” ibaresi  “alıp koşullu başarılı veya başarılı oldukları ve not ortalamasına katılan” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Öğrencilerin ders kaydı döneminde alabilecekleri ders yükü toplamı, lisans programlarının üçüncü, dördüncü ve beşinci yarıyıllarında en fazla 45 AKTS, altıncı, yedinci ve sekizinci yarıyıllarında ise en fazla 50 AKTS’dir. Önlisans programlarının son yarıyıllarında ise en fazla 50 AKTS’dir

 “(13) Öğrenciler ilgili dönemde alamadıkları ve/veya daha önce alarak başarısız oldukları güz döneminde açılan seçmeli ders/dersleri bahar döneminde, bahar dönemindeki seçmeli ders/dersleri güz döneminde AKTS limitleri dâhilinde bir önceki dönemin seçmeli ders havuzu limitine dâhil edilmek kaydıyla alabilirler. Belirtilen kapsamda ders almak isteyen öğrencilerin, dilekçe ile kayıtlı olduğu akademik birime başvurmaları gerekmektedir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve başarılı oldukları derslerin transfer işlemleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gören öğrencilerin, öğrenime ara verme iznine ilişkin başvuruları hazırlık sınıfı eğitimini aldıkları birime yapılır. Öğrenciler, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrenimlerine ara verebilirler.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/2/2018

30330