10 Mart 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31064

YÖNETMELİK

Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ GIDA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’de ve dünyada gıda alanında uygulamalı araştırma ve geliştirme merkezi haline gelmek.

b) Gıda sektörünün öncelikli konularını kapsayan ulusal ve uluslararası düzeyde uygulamalı araştırma ve geliştirme projeleri yapmak.

c) Gıda endüstrisine ürün ve proses geliştirme konularında yüksek nitelikli araştırma ve geliştirme desteği vermek, ulusal gıda endüstrisinin rekabet gücünü artırmaya yardımcı olmak.

ç) İnsan sağlığını ilgilendiren gıda konularında araştırma yapmak, bilgi üretmek, veri tabanları oluşturmak, aydınlatıcı toplantı ve yayınlar yapmak, yarışmalar düzenleyip ödüller vermek.

d) Türkiye’nin gıda üretimi alanında ulusal politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak, bu amaçla ulusal düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile etkin işbirliği yapmak.

e) Gıda ile ilgili yerel ve evrensel problemler için çözüm üretmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin gıda üretimi potansiyelinin ortaya konulması yanında, taraf olunan ulusal ve uluslararası anlaşmaların yerine getirilmesinde rol almak ve ilgili mevzuat kapsamında Türkiye’de gıda üretimi ve denetimi çalışmalarının koordinasyon ve işbirliği içinde yürütülmesine katkı sağlamak.

b) Türkiye’de katma değeri yüksek gıda ürünleri tasarımı ve üretimi, gıda ve sağlık, gıda ve beslenme, gıda kalite ve güvenliği, gıda tüketimi konularında araştırma projeleri yapmak, danışmanlık hizmeti vermek ve bu konudaki çalışmalara katılarak araştırma ve planlama potansiyelini artırmak.

c) Uluslararası ticarette, Türkiye’nin yer aldığı ve iddialı olduğu gıdalara yönelik veri tabanları oluşturmak ve yaşanması olası sorunlara acil çözüm önerileri geliştirmek, sektör temsilcileri ile işbirliği halinde araştırma ve geliştirme projeleri gerçekleştirmek.

ç) Gıda sektöründe küresel düzeyde eğilimleri yakından takip etmek, bu eğilimlere paralel araştırmalar yapmak ve bilgi üretmek, bu bilgileri ulusal gıda sektörünün hizmetine sunmak, gıda endüstrisi ile Üniversite arasında işbirliğini artırmak.

d) Kamuoyunu gıda tüketimi konusunda aydınlatmak amacıyla ulusal ve uluslararası nitelikteki panel, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek, yerel, ulusal ve uluslararası basılı, görsel ve işitsel medya organlarında kamuoyunu aydınlatıcı programlar düzenlemek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yurtdışında ve yurtiçinde bulunan kuruluşlarla ilgili mevzuat kapsamında işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak, gıda ile ilgili gelişmeleri izlemek, kamuoyunu bu konularda doğru bilgilendirmek ve düzenli akademik dergi yayınlamak.

f) Üniversitenin ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve uygulama-araştırma merkezleri yanında, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak gıda ile ilgili konularda; her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitiminde yardımcı olmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifikaya yönelik eğitim-öğretim ve uygulama programları düzenlemek.

g) Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde Merkez bünyesindeki cihazların kullanımıyla ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik çıktıları takip etmek ve raporlamak.

ğ) Gıda kalite ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti vermek.

h) Üretime ayrılan tesislerde, öğrenci ve kursiyer uygulamaları ile araştırmalar sonucu ortaya çıkan gıda ve diğer maddeleri tüketiciye ulaştırmak, katma değer getirecek gıda ve diğer maddelerin üretimini gerçekleştirmek, standart kalitede gıda üretmek ve pazarlamak, standardizasyonu sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

ı) Merkeze bağlı kurulan laboratuvarların günün şartlarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak için uygun altyapıyı oluşturmak, laboratuvarların ulusal ve uluslararası boyutta tanınmasını sağlamak, gerekli hallerde kurulan laboratuvarlar aracılığı ile gıda sektörüne ulusal ve uluslararası düzeyde analiz hizmeti vermek.

i) Gıda endüstrisi ile uğraşanlara eğitim ve hizmet vermek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler yapmak, gıda alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası düzeydeki firmalara ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifika vermek.

j) Organik gıda üretimi konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, organik gıda üretiminde yöntem geliştirme çalışmaları yapmak.

k) Talepleri halinde tüm kamu/özel sektör kuruluşlarının ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, ulusal ve/veya uluslararası mevzuat çerçevesinde uygunluğunu belirlemek ve raporlamak.

l) Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçlarına uygun olarak lisans ve lisansüstü eğitimini gıda mühendisliği alanında yapmış Üniversite öğretim üyeleri, öğretim üyesi yoksa öğretim görevlileri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı usulle yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin tüm faaliyetlerinden, düzenli olarak işleyişinden, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasından ve ilgili ekiplerin koordine edilmesinden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulları toplantıya çağırmak, toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

b) Merkeze bağlı olarak yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, Merkez bünyesindeki cihaz ve gereçlerin verimli ve etkin kullanımı için her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazırlamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayı ile Rektöre sunmak.

ç) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu ile birlikte değerlendirerek Merkezin yıllık eylem planını hazırlamak.

d) Merkezin finans kaynaklarının takibi, geliştirilmesi ve yönetimi için çalışmalarda bulunmak ve Merkezin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

e) Merkezin insan kaynakları stratejisini belirlemek, bu strateji çerçevesinde insan kaynaklarını yönetmek, akademik ve idari personelin gelişimini sağlamak.

f) Merkez bünyesinde görev yapacak akademik ve idari personel ile ilgili görev tanımlarını belirlemek ve bu personelin ihtiyaçlarını gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.

ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak.

h) Yönetim Kurulunun onayı ile Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, iş birliği yapmak ve usule uygun karşılıklı ilişkiler geliştirmek.

ı) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, verdiği diğer görevleri ve devrettiği yetkiler çerçevesindeki görevleri yerine getirmek.

i) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel ilkeler çerçevesinde Merkezin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile hizmet bedellerini ve çalışma ilkelerini belirlemek ve uygulamak.

j) Merkez bünyesinde faaliyette bulunan laboratuvarlar ve üretim merkezlerinin kendi kaynaklarını oluşturması için rasyonelliği ve verimliliği sağlamak, finansal yapıyı takip etmek, muhasebe ve yönetim konularında, özel ustalık ve beceri gerektiren işlerde ve akademik konularda gerekli hallerde finansal konularda danışmanlık hizmeti alınmasına karar vermek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, gıda alanında çalışan en fazla iki öğretim elemanı, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür, kendilerine bağlı laboratuvar ve Merkez birimlerinin amaçlarına uygun olarak işleyişini sağlar, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri alır ve uygular. Müdürün olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri müdüre vekâlet eder.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilenler ile beraber toplamda beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda karar almak; çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkez ile ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda karar almak.

ç) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

d) Merkezde yapılacak analiz-test ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine ilişkin esasları tespit etmek ve ilgili ücretleri belirlemek.

e) Merkez bünyesinde kurulabilecek laboratuvarlar ve üretim merkezlerinde görevlendirilecek akademik ve idari personel ile ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

f) Merkezin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmasına karar vermek, ilgili esasları belirlemek.

g) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda nitelikli akademik veya endüstriyel çalışmalara sahip olan Üniversite içinden veya istekleri halinde dışından kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en çok 30 üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Ülkedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.