9 Mart 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31063

YÖNETMELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzaktan eğitim yoluyla yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzaktan eğitim yoluyla yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve ilgili enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunu,

d) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

e) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü programını,

f) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik etmekle yükümlü öğretim elemanını,

g) DOI (The Digital Object Identifier System): Dijital nesne tanımlayıcısı, internet üzerinde yayımlanan içeriğe kolay erişimi sağlayan benzersiz numaralandırma ve erişim sistemini,

ğ) Enstitü: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün yönetim kurulunu,

i) İkinci öğretim programı: Enstitü bünyesinde açılan tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim programlarını,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

l) Rektörlük: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Senato: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,

n) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

o) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanları tarafından bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan dersi,

ö) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

p) ÜNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programını,

r) Üniversite:Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Enstitüler, Rektörlük onayı ile diğer yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak ortak yüksek lisans programı açabilir ve ÜNİP ve benzeri programlar çerçevesinde faaliyet sürdürebilir.

(2) Enstitüler, güz ve bahar yarıyıllarında normal ve ikinci öğretime ek olarak, uzaktan eğitim ve ilgili yönetmeliğe göre yaz okulu açabilir.

(3) Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci kontenjanları; anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayıyla kesinleşir ve ilan edilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünden en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Belirlenen asgari ALES puanından daha fazlası ve/veya yabancı dil puanı anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile başvuru ön koşulu olarak belirlenebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda adayların, lisansüstü programın öngördüğü bir lisans diplomasına sahip olması yeterlidir.

(3) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Adaylar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç kişilik jüri tarafından, güzel sanatlar ve yetenek gerektiren alanlarda yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesine; diğer alanlarda ise yazılı ya da mülakat sınavına tabi tutulurlar. Başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

b) Başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır. Sınavı yazılı olarak değil de mülakat ile yapacak anabilim/bilim dalları için, ilan edilen kontenjan sayısının üç katından fazla başvuru olması durumunda, istenirse, mülakata alınacak adayların tespiti için önce yazılı sınav yapılır. Sınav sonrasında; mülakat sınavına girecek aday sayısı, ALES’in %50’si, mezuniyet notunun %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u dikkate alınarak en yüksek puandan başlayıp kontenjan sayısının üç katına düşürülür ve bu tür sınavlarda kişinin mülakat puanı, başarı notunun hesaplanmasında dikkate alınır.

c) Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 60 ve daha yukarı olan asıl ve yedek adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilan edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. Başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

ç) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara bağlı anabilim/anasanat dallarında yüksek lisans yapmak için başvuran adaylarda ALES puanı aranmadığından giriş sınavı başarı notu; lisans not ortalamasının %50’si ile yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %50’si toplanarak hesaplanır. Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sınavından en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 60 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. Başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla, en az yirmi bir kredi olacak şekilde yedi ders, en fazla yirmi dört kredi olacak şekilde sekiz ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim döneminde 60 (bir yarıyılda 30) AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders en fazla dokuz ders ile tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Danışman, atandıktan sonra danışman olduğu öğrenciler için, tüm akademik, idari ve diğer görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersini açar. Bu ders öğrencinin ulusal kredisine sayılmaz. Bu derse ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır. Bu ders, yıl boyunca devam eder.

(5) Tezli yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ve azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Enstitüde tüm lisansüstü programlarda eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her yarıyıl, yetmiş iş gününden oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden bir tez danışmanını kesin kayıt tarihinden sonraki ilk bir ay içerisinde; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği ve anabilim/anasanat dalı akademik kuruluna sözlü olarak sunduğu ve kurulun değerlendirdiği muhtemel tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Senatoca oluşturulan Fen ve Mühendislik Bilimleri Yayın Etiği Kurulu, Sağlık Bilimleri Yayın Etiği Kurulu ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Yayın Etiği Kurulu kararı gerektiren muhtemel tez konusu için mutlaka ilgili yayın etiği kurulu onay belgesi alınır ve tez önerisi ile birlikte enstitüye sunulur.

(2) Tez danışmanı önerisi ve atamasında, öğretim üyesinin ilgili alanda öğretim üyesi olması veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın gerektirdiği bilimsel alanda yayımlanmış araştırmalarının bulunması şartı aranır. İlgili niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması gibi zorunlu durumlarda, belirlenen koşullar çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da öğretim üyesi danışman atanabilir.

(3) Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Danışman atanıncaya kadar; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık görevini üstlenir.

(5) Tez danışmanı, öğrencinin bilimsel faaliyetleri ile ilgili gerekli işlemleri takip etmek zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediği tespit edildiği durumlarda, enstitü yönetim kurulu danışman değişikliği yapabilir.

(6) Danışmanın herhangi bir nedenden dolayı üç aydan fazla süre ile Üniversite dışına çıkması halinde danışman değişikliği anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Bunun dışındaki danışman değişikliği veya danışmanlık bırakma talepleri, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenen yeni bir danışman önerisinin sunulmasından sonra enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(7) Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(8) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılacak yüksek lisans tez çalışmalarında; tez öneri formu enstitüye sunulmadan önce, ilgili etik kurullarından Çalışma İzin Belgesi alınır ve enstitüye sunulur. Tez çalışmasının tamamlanmasını takiben ve tez savunması için enstitüye sunulmadan önce yine ilgili etik kurullardan Çalışma Kesin Sonuç Onay Belgesi alınır ve tez ile birlikte enstitüye sunulur. Çalışma Kesin Sonuç Onay Belgesi olmayan tezler savunmaya alınmaz.

(9) Doğrudan/dolaylı olarak insan ve/veya hayvan ile ilişkili olmayan çalışmalar veya bitkilerle ilgili olan çalışmalarda; çalışmanın Etik Kurul Onay Belgesi gerektirip gerektirmediğine birim anabilim dalı kurulu ile enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, kendisine tanınan süre içinde elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez savunmasından önce veya düzeltme verilen tezlerde düzeltme yapıldıktan sonra öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye iletir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna sunulur.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yüksek lisans sınavı, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, jüri üyelerinin uzaktan (çevrim içi) katılımı ile de gerçekleştirilebilir.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri; tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla teslim edilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 11 – (1) Tez sınavında başarılı olmak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ile AKTS’ye göre hazırlanan diploma ekleri verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin birer kopyası enstitü tarafından elektronik ortamda, Üniversite kütüphanesine ve bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans dönem projesi yeterlik sınavında; öğrenci, dönem projesini kendisine tanınan süre içinde, ilgili enstitünün dönem projesi yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak ilgili anabilim dalına sunar. Anabilim dalı kurulu, sunulan dönem projelerini değerlendirerek salt çoğunlukla başarılı/yeterli gördüklerini üç iş günü içinde ilgili enstitüye bildirir.

Süre

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin tercihlerini de dikkate alarak, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın gerektirdiği bilimsel alanda yayımlanmış araştırmaları bulunan doktora derecesine sahip bir öğretim elemanını kesin kayıt tarihinden sonraki ilk iki ay içerisinde belirler ve enstitü yönetim kurulunun onayına sunar.

(2) Danışman atanıncaya kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık görevini üstlenir.

(3) Dönem projesi önerileri, danışman tarafından belirlenir.

Diploma

MADDE 15 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomalar ve diploma ekleri, YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanır ve verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 16 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört kredi olacak şekilde sekiz ders ve bir eğitim-öğretim döneminde 60 (bir yarıyılda 30) AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk beş kredi olacak şekilde on beş dersten az olmamak koşuluyla, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler için doktora programında en fazla alabileceği ders ve kredi üst sınırı otuz dokuz kredi olacak şekilde on üç ders; lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler için ise yüz yirmi kredi olacak şekilde kırk ders olur.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Danışman, atandıktan sonra danışman olduğu öğrenciler için tüm akademik, idari ve diğer görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersini açar. Bu ders öğrencinin ulusal kredisine sayılmaz. Bu ders, yıl boyunca devam eder. Bu derse ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(8) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(9) Enstitüler, Rektörlük onayı ile diğer yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak ortak doktora programı açabilir ve ÜNİP ve benzeri programlar çerçevesinde faaliyet sürdürebilir.

(10) Enstitüler, güz ve bahar yarıyıllarında yaz okulu açabilir. Yaz okulu uygulamasında 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği esasları geçerlidir.

(11) Doktora programlarına alınacak öğrenci kontenjanları; anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayıyla kesinleşir ve ilan edilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Adayların tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Lisans veya yüksek lisans diplomasıyla doktora programına öğrenci kabulünde adaylar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç kişilik jüri tarafından yazılı ya da mülakat sınavına alınırlar. Yazılı/mülakat/portfolyo incelemesi başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların giriş sınavında başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i ve yüksek lisans not ortalamasının %15’i ile yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %20’si toplanarak hesaplanır.

b) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 65 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, doktora programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

c) Lisans derecesiyle doğrudan doktora programına başvuran adayların giriş sınavı başarı notu ise; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ile yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

ç) Lisans derecesiyle doğrudan doktora programına başvuran adayların yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucundan en az 55 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 70 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

d) Sınavın mülakat ile yapılması ve anabilim dallarında ilan edilen kontenjan sayısının üç katından fazla başvuru olması durumunda, istenirse mülakata alınacak adayların tespiti için önce yazılı sınav yapılabilir. Sınav sonrasında; mülakat sınavına girecek aday sayısı, ALES’in %50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u dikkate alınarak en yüksek puandan başlayıp kontenjan sayısının üç katına düşürülür ve bu tür sınavlarda kişinin mülakat puanı, başarı notunun hesaplanmasında dikkate alınır.

e) Doktora giriş sınavında başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS’tan alınmış en az 55 temel tıp puanına ya da ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına; diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde en az 55 standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler de değerlendirilebilir. Bu programa kabuldeki başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların giriş sınavında başarı notu; ALES/temel tıp puanı standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i ve yüksek lisans not ortalamasının %15’i ile yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %20’si toplanarak hesaplanır.

b) Lisans derecesiyle doğrudan doktora programına başvuran adayların giriş sınavı başarı notu ise; ALES/temel tıp puanı standart puanının/diş hekimliğinde uzmanlık sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ile yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

c) Tıp fakültesi mezunu olmayanların, temel tıp bilimlerinde lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması ve ALES sayısal puan türünden en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(7) Doktora programlarına başvurularda anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü kurulunun kararıyla belirtilen asgari ALES ve yabancı dil puanından daha fazlası Senatonun onayı halinde ön koşul olarak belirlenebilir.

Süre

MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için bu süre on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 19 – (1) Doktora programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden öğrencinin tercihini de alarak, bir tez danışmanını kesin kayıt tarihinden sonra ilk bir ay içerisinde enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanın önerisi ve atamasında, öğretim üyesinin ilgili alanda öğretim üyesi olması veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın gerektirdiği bilimsel alanda yayımlanmış araştırmalarının bulunması şartı aranır. Zorunlu durumlarda, belirlenen koşullar çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Danışman atanıncaya kadar; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık görevini üstlenir.

(5) Tez danışmanı, öğrencinin bilimsel faaliyetleri ile ilgili gerekli işlemleri takip etmek zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediğinin tespit edildiği durumlarda, enstitü yönetim kurulu danışman değişikliği yapabilir.

(6) Danışmanın herhangi bir nedenden dolayı üç aydan fazla süre ile Üniversite dışına çıkması halinde danışman değişikliği anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Bunun dışındaki danışman değişikliği veya danışmanlık bırakma talepleri, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenen yeni bir danışman önerisinin sunulmasından sonra enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Tezli yüksek lisans derecesi veya lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen bir öğrenci, gerekli kredili dersleri azami süresinde başardıktan sonra, takip eden dönem içinde yeterlik sınavına alınır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav sonucunda her iki sınavdan ayrı ayrı olmak üzere, 100 üzerinden en az 75 puan alınmalıdır. Bu puandan aşağı alınmış olunması başarısız kabul edilir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlilik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu sınavı izleyen ilk yarıyılda aynı jüri tarafından başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sınavından tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci öğrenim göreceği öğretim yılına ait yüksek lisans programı müracaat şartlarını yerine getirmek şartıyla yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi, enstitü tarafından belirlenen koşulları yerine getiren öğrencinin tez önerisini inceler, değerlendirir, tez çalışmalarına rehberlik eder, yönlendirir, tez önerisi savunma sınavını yapar ve tez çalışmasına başlayan öğrenciyi, her yarıyılda bir kez olmak üzere denetler.

Tez önerisi savunması

MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Mazeretleri kabul edilmek koşuluyla, anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez izleme komitesi üyeleri değiştirilebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Gereken durumlarda bu toplantılar görüntülü elektronik ortamda da yapılabilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilip bir tutanakla ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitüye sunulur. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılacak doktora tez çalışmalarında; doktora tez öneri formu enstitüye sunulmadan önce, ilgili etik kurullarından Çalışma İzin Belgesi alınır ve enstitüye sunulur. Tez çalışmasının tamamlanmasını takiben ve tez savunması için enstitüye sunulmadan önce, yine ilgili etik kurullarından Çalışma Kesin Sonuç Onay Belgesi alınır ve tez ile birlikte enstitüye sunulur. Çalışma Kesin Sonuç Onay Belgesi olmayan tezler savunmaya alınmaz.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(7) Senatoca oluşturulan Fen ve Mühendislik Bilimleri Yayın Etiği Kurulu, Sağlık Bilimleri Yayın Etiği Kurulu ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Yayın Etiği Kurulu kararı gerektiren doktora tez önerisi için ilgili kurullardan onay belgelerinin alınması gerekir. Alınan onay belgeleri ile birlikte tez önerisi enstitüye sunulur ve akademik çalışmalara başlanır. Ancak doğrudan/dolaylı olarak insan ve/veya hayvan ile ilişkili olmayan çalışmalar veya bitkilerle ilgili olan çalışmalarda, çalışmanın Etik Kurul Onay Belgesi gerektirip gerektirmediği ilgili anabilim dalı kurulu ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(8) Doktora tez önerisi savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 23 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları doktora tezinin yazımı için kendisine tanınan süre içinde, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı bulunmaktadır. Ancak, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç işgünü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez sınavına ret kararı verilmesi durumunda, ret gerekçeleri bir raporla enstitüye bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Öğrenci, doktora tezinin savunmasından önce, tez çalışması veya alanı ile ilgili en az bir adet makalesini, ulusal veya uluslararası dergide yayımlamış, kabul yazısı almış olması ve bir bildirisini ulusal ya da uluslararası kongre veya sempozyumlarda poster veya sözlü olarak sunmuş olması gerekir.

Doktora diploması

MADDE 24 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması ile AKTS’ye göre hazırlanan diploma eklerini almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası enstitü tarafından elektronik ortamda, Üniversite kütüphanesine ve bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(5) Diploma ve diploma ekleri; 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği esaslarına uygun olarak hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört kredi olacak şekilde sekiz ders ve bir eğitim-öğretim döneminde 60 (bir yarıyılda 30) AKTS’den az olmamak koşuluyla, uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile seminer, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk beş kredi olacak şekilde on beş dersten az olmamak koşuluyla, uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile seminer, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrenciler için doktora programında en fazla alabileceği ders ve kredi üst sınırı otuz dokuz kredi olacak şekilde on üç ders; lisans derecesi ile doktoraya kabul edilen öğrenciler için ise yüz yirmi kredi olacak şekilde kırk ders olmalıdır.

(4) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Danışman, atandıktan sonra danışmanı olduğu öğrenciler için tüm akademik, idari ve diğer görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders öğrencinin ulusal kredisine sayılmaz. Bu derse ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır. Bu ders yıl boyunca da devam eder.

(6) Öğrenciler lisans derslerinden, daha önce alınmamış olması koşulu ile ders de seçebilir. Ancak bu dersler, ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(7) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(8) Enstitüler, Rektörlük onayı ile diğer yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak ortak sanatta yeterlik programı açabilir, ÜNİP ve benzeri programlar çerçevesinde faaliyet sürdürebilir.

(9) Enstitüler, güz ve bahar yarıyıllarında yaz okulu açabilir. Yaz okulu uygulamasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği esasları geçerlidir.

(10) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları; anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayıyla kesinleşir ve ilan edilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler de değerlendirilebilir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların programa kabulünde başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Adaylar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç kişilik jüri tarafından, güzel sanatlar ve yetenek gerektiren alanlarda mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu değerlendirilir. Mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

b) Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların giriş sınavında başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının % 15’i ve yüksek lisans not ortalamasının % 15’i ile mülakat yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %20’si toplanarak hesaplanır.

c) Lisans derecesiyle başvuran adayların giriş sınavı başarı notu ise; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

ç) Sınavların değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 65 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, sanatta yeterlik programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

d) Lisans derecesiyle başvuran adayların mülakatı/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucundan en az 55 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 70 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

e) ALES’e girme koşulu aranmayan adayların sanatta yeterlik programlarına giriş sınavında başarı notu; lisans not ortalamasının %50’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %50’si toplanarak hesaplanır. Bu adaylar, giriş sınavının mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sınavı aşamasında başarılı olabilmek için en az 70 puan almak zorundadır.

f) Başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

(5) Başvurularda anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirtilen asgari ALES ve yabancı dil puanından daha fazlası Senatonun onayı halinde ön koşul olarak belirlenebilir.

Süre

MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 28 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrencinin ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarının yürütülmesinde Üniversite öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından bir ay içerisinde enstitüye bir danışman önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sanatta yeterlik tez önerisi toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sanatta yeterlik çalışmasının etik kurul onay belgesi gerektirip gerektirmediği birim anabilim dalı kurulu ile enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Danışman, ilgili alanda öğretim üyeleri veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın gerektirdiği bilimsel alanda yayımlanmış araştırmaları/sanatsal faaliyetleri bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri ile aynı kriterlere sahip doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(4) Danışman atanıncaya kadar; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık görevini üstlenir.

(5) Tez danışmanı, öğrencinin bilimsel faaliyetleri ile ilgili gerekli işlemleri takip etmek zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediğinin tespit edildiği durumlarda, enstitü yönetim kurulu danışman değişikliği yapabilir.

(6) Danışman, herhangi bir nedenden dolayı üç aydan fazla süre ile Üniversite dışına çıkması halinde danışman değişikliği anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Bunun dışındaki danışman değişikliği veya danışmanlık bırakma talepleri, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenen yeni bir danışman önerisinin sunulmasından sonra enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni tezinin yazımı için kendisine tanınan süre içinde, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı bulunur. Ancak, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 27 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Öğrenci, sanatta yeterlik tezinin savunmasından önce, tez çalışması veya alanı ile ilgili en az bir adet makalesini, bir ulusal veya uluslararası dergide yayımlamış olması, DOI numarası kabul yazısı almış olması ve bir bildirisini ulusal, uluslararası kongre veya sempozyumlarda poster veya sözlü olarak sunmuş olması gerekir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması ile AKTS’ye göre hazırlanan diploma eklerini almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin birer kopyası elektronik ortamda, Üniversite kütüphanesine ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(5) Diplomalar ve diploma ekleri, YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanır ve verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 31 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda, öğrencinin ders aldığı ilgili enstitünün lisansüstü öğrencilerinin tabi olduğu bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ve kredi miktarları; programı öneren anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından belirlenip enstitüye iletilir. Enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinlik kazanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bir öğrenci, bilimsel hazırlık programında; bir yarıyılda en çok on iki, iki yarıyılda ise toplam en çok yirmi dört ulusal kredilik ders alabilir. Sürenin bir ya da iki yarıyıl sürmesine, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla karar verilir. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci statüsü dışında; bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olmadıkları halde, misafir öğrenci statüsünde anabilim/anasanat dalına kabul edilen öğrenciler, bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıt yaptırma hakkı kazandıklarında, daha önce misafir öğrenci statüsü ile alınan derslerden muaf tutulamazlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 33 – (1) Üniversiteye bağlı enstitüler içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Ders dönemini tamamlayarak gelen öğrencilere, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla yeniden ders verilebileceği gibi bilimsel hazırlık programı da uygulanabilir.

(2) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az bir ay önce ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığına başvurur. Anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığı başvuru belgelerini inceler ve görüşünü enstitüye bildirir. Gelen görüş ve öneriler enstitü yönetim kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapılamaz. Ancak tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 34 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki şartlara uyulur:

a) Lisansüstü giriş sınavında başarılı olan veya enstitüde daha önce kayıtlı bulunan öğrenciler, enstitünün duyurduğu tarihler içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaparlar. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya enstitü müdürlüğü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Bu sürelerin dışında kayıt işlemlerinin yapılmasına, ancak enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla izin verilebilir.

b) Enstitüye kayıt yaptıran ve kayıt yenileme işlemleri yapan her öğrenci, enstitüce duyurulan tarihler içinde ders/tez kaydı yapmak zorundadır. İlk kez kayıt yaptıran öğrencilerin ders kaydı işlemleri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gözetiminde, kayıt yenileyen öğrencilerin ise danışmanlarının gözetiminde yapılır.

c) Enstitünün duyurduğu tarihler arasında ders kaydı işlemlerini yapmayan öğrenciye bir hak daha verilmez. Enstitünün duyurduğu tarihlerde ders kaydı yapmayan öğrenciler, ekle/sil döneminde ders kaydı yapamaz, ders kaydı yapmadıkları için derslere devam edemez ve söz konusu dönemde devamsız sayılırlar. Ancak Senatonun ilân ettiği akademik takvimdeki ekle/sil döneminde, daha önce ders kaydı yapmış öğrenciler, ders/tez danışmanlarının ders kayıtlarında değişiklik yapabilir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 35 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmalar ile kredi toplamlarıdır. Beşinci fıkrada belirtilen ders/dersler hariç tüm dersler seçmelidir. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği ile ilgili hususlar şunlardır:

a) Her yarıyılda açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumluları, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda görüşüldükten sonra, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla kesinleşir.

b) Derslerin ve dersleri verecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde, ilgili anabilim/anasanat dalının bilim alanına uygunluk ve uzmanlık ölçütü dikkate alınır.

c) Zorunlu durumlarda, doktora derecesini almış öğretim elemanları, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla lisansüstü ders açabilir.

ç) Aynı anabilim/anasanat dallarında aynı isim ve içerikli birden fazla ders açılamaz.

d) Lisansüstü programın açık olmayan veya lisansüstü programı bulunmayan birimlerde görevli olan öğretim üyeleri, alanında olmak koşuluyla, lisansüstü ders açar. Ders açma işlemleri anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü kurulunun kararı ile gerçekleştirilir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yer alan krediler yedinci düzey tezli yüksek lisans için asgari 120 kredi ve tezsiz yüksek lisans için asgari 60 kredidir. Ders kredilerinin hesaplanmasında, yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir AKTS ders kredisi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelir.

c) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinde yer alan krediler sekizinci düzey doktora/sanatta yeterlik için asgari 240 kredidir. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için asgari 300 kredidir. Ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir AKTS ders kredisi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelir.

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, kayıt dondurma, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar şunlardır:

a) Öğrenci teorik ve uygulamalı derslere %70 oranında devam etmek zorundadır. Bu koşullara uygun biçimde derslere devam etmeyen öğrenci; devamsız sayılır, devamsız olduğu dersin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve o dersten devamsızlıktan başarısız olur.

b) Öğrenci, giremediği sınavlara ilişkin belgelendirdiği mazeretlerini, anabilim/anasanat dalı başkanlığına bir hafta içerisinde iletir. Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu, duruma ilişkin kararını enstitü yönetim kurulunun onayına sunar.

c) Öğrenciler iki yarıyıl kayıt dondurma hakkına sahiptir. Kayıt dondurma, öğrencinin isteği, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla karara bağlanır. Kayıt donduran veya askerlik nedeniyle izinli sayılan öğrenciler, kayıt dondurma veya askerlik nedeniyle izinli sayıldıkları sürenin bitimini izleyen ilk yarıyılda kayıt yenileme işlemlerini yaptırmak zorundadır.

ç) Lisansüstü programlarda ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları Üniversitenin akademik takvimine uygun olarak yapılır.

d) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında, her yarıyılda, her ders için, en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Alınan bir dersin başarı notunun değerlendirmesinde ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı notu dikkate alınır. Başarı notu; ara sınav notunun %25’i, ödev notunun %25’i ve yarıyıl sonu sınavı notunun %50’si olmak üzere, toplam en az 70 puan olması gerekir. Ödev verilmemesi durumunda başarı notu; ara sınav notunun %50’si ile yarıyıl sonu sınavı notunun %50’sinin toplanmasıyla elde edilir ve yine bu toplamın en az 70 puan olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavı notunun en az 70 puan olması ders geçmek için ön koşuldur. Alınan dersin alanına göre sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

e) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında, öğrenci her yarıyılda, protokole yazdığı her ders için, en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı olmak üzere iki sınava alınır. Alınan bir dersin başarı notunun değerlendirmesinde ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı notu dikkate alınır. Başarı notu; ara sınav notunun %25’i, ödev notunun %25’i ve yarıyıl sonu sınavı notunun % 50’si olmak üzere, toplam en az 75 puan olması gerekir. Ödev verilmemesi durumunda başarı notu; ara sınav notunun %50’si ile yarıyıl sonu sınavı notunun %50’sinin toplanmasıyla elde edilir ve yine bu toplamın en az 75 puan olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavı notunun en az 75 puan olması, ders geçmek için ön koşuldur. Dersin alanına göre sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

f) Lisansüstü derslerin sınavlarında 100’lük not sistemi uygulanır. Öğrenci geçişlerinde harf ve/veya 4’lük not sistemine göre puanlanan transkriptlerin, öğrencinin mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı 100’lük not sistemine dönüştürmeleri istenir. Aksi takdirde YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır. Enstitülerin öngördüğü genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

g) Lisansüstü programlarda, öğrencinin herhangi bir dersten başarısız olması halinde, bu dersin yerine takip eden dönemde danışman görüşü doğrultusunda açılması halinde aynı ders/farklı ders alınabilir.

ğ) Sınavlara ilişkin maddi hata itirazları, notların duyurulmasından itibaren on beş gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır. Bu tür itirazlar, dersi veren öğretim üyesinin görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu inceler ve karara bağlar.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders ile uzmanlık alan dersi lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunlu olup, lisansüstü programlarda yer alan diğer derslerin tümü seçmelidir.

(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(7) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenebilir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin YÖK tarafından belirlenen ilkelere uyulur.

Diğer hükümler

MADDE 36 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile kesinleşir.

(2) Yabancı uyruklu adaylar ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Yurt içi veya yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun olan adaylardan yabancı dil yeterlik şartı aranmaz. Öğrenciler, Rektörlüğün belirlediği üç kişilik sınav kurulu tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavını başarmak zorundadır. Sınavı başaramayan veya Üniversite tarafından kabul edilen bir kurumdan Türkçe başarı belgesine sahip olmayan adaylar, lisansüstü dersleriyle birlikte Türkçe dersini de almak ve yüksek lisans tez çalışmasına geçmeden veya doktora yeterlik sınavından önce Türkçe yeterlik sınavını başarmak zorundadırlar. Bu koşulu sağlamayan öğrencilerin kayıtları otomatikman silinir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için gerekli olan yabancı dil şartı ile ilgili hususlar, Senatonun belirlediği esaslara göre düzenlenir.

c) Tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı aranmaz.

ç) Sadece lisans ve/veya lisansüstü eğitimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabul şartlarından faydalanamaz.

d) Lisans diploması ile doktora/sanatta yeterlik programına başvuracak adayların; lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

e) Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim-öğretimlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre devam eder.

f) Enstitülerin lisansüstü programlarına başvurularda; ilgili programın anabilim dalı tarafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu onayıyla açılan kontenjandan daha fazla talep olması halinde, başvuran adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur. Adayların kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabulleri ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

g) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil şartı aranmaz.

ğ) Eğitim dili Türkçe olmayan lisansüstü programlara başvuracak olan yabancı uyruklu öğrencilerde herhangi bir Türkçe seviye tespit sınavına girmiş olma veya belge alma şartı aranmaz.

h) Tezler programın öğrenim dili göz önüne alınarak yazılır. Ancak Türkçe programlarda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin tez yazımı; öğrenci ile danışmanın talebi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde, Türkçe dışında YÖK tarafından kabul edilen yabancı dillerde de (İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İtalyanca, Arapça, Farsça ve benzeri) geniş Türkçe özet eklenmesi şartıyla yazılabilir.

(3) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(4) Üniversite tarafından yürütülen lisansüstü programlar Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

(5) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin olarak gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak YÖK tarafından belirlenen esaslara uyulur.

(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(7) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

(8) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), YDS ve ÜDS’den başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

(9) Ders saydırma esasları şunlardır:

a) Bir öğrenci, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında asıl öğrenci olarak öğrenim görmüş, herhangi bir nedenle öğrenimini yarıda bırakmış ve bir lisansüstü programa yeniden asıl öğrenci olarak kayıt yaptırmış ise bu durumda daha önce aldığı ve başardığı derslerden, anabilim/anasanat dalının içerik ve kredi denkliğine ilişkin alınan karar doğrultusunda, enstitü yönetim kurulunun kararıyla muaf tutulabilir.

b) Ders saydırma başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığına, ilk kayıt veya kayıt yenileme tarihi itibarıyla ilk bir ay içinde yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının oluşturduğu üç kişilik bir komisyonca incelenir ve komisyonun görüşü, enstitü yönetim kuruluna sunulur ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir.

c) Lisans programlarında alınan dersler, lisansüstü programlarda okutulan derslerin yerine saydırılamaz.

(10) Engelli ve şehit yakını için; lisansüstü programların ön gördüğü başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla, ilana çıkılan tezli yüksek lisans ve doktora programlarında gerekli görüldüğünde, engelli ve şehit yakını kontenjanı ayrılabilir. Bu kontenjanlara en az %60 raporlu engelliler ile birinci derece şehit yakınları başvuruda bulunabilirler.

(11) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 31/8/2016 tarihli ve 29817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 36 ncı maddenin altıncı fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 36 ncı maddenin ikinci fıkrasının (h) bendi, Üniversite enstitülerine 2014-2015 eğitim-öğretim güz ve bahar döneminde kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencileri de kapsar.

(4) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere, 38 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.