9 Mart 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31063

YÖNETMELİK

Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ VE İLERİ MALZEMELER

GELİŞTİRİLMESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Geliştirilmesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Konya Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Geliştirilmesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KTÜN-NANOMER): Konya Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Geliştirilmesi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Nanoteknoloji ve ileri malzemeler ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek.

b) Yürütülecek programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve benzer alanda çalışmalar yürüten uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Akademik personelin kendilerini mesleki ve akademik anlamda geliştirmesini sağlamak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek ve ileri teknoloji ürünlerin üretilmesi için gerekli araştırmaları yapmak ve bu alanlarda nitelikli, donanımlı öğrencilerin yetiştirilmesine katkı sağlamak.

ç) Nanoteknoloji ve ileri malzemeler ile ilgili disiplinlerarası çalışmaları teşvik ve organize etmek, bu çalışmaların yürütülmesi için kullanılacak laboratuvarları oluşturmak, altyapı ve verileri sağlamak.

d) Nanoteknoloji ve ileri malzemeler alanında Üniversite, sanayi ve ülke genelinde yapılan çalışmaları takip etmek, bu konulardaki ulusal ve uluslararası araştırmacıların/kuruluşların AR-GE faaliyetlerine katkı sağlamak, araştırmacılar/kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve ilgili araştırmacıların ve kuruluşların nanoteknolojideki gelişmelerle ilgili bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Nanoteknoloji ve ileri malzemeler konusunda dokümantasyon merkezi oluşturarak ulusal ve uluslararası kuruluşların kaynaklara erişebilmesi için olanak sağlamak.

b) Nanoteknoloji ve ileri malzemeler alanında üniversite-sanayi işbirliğine yönelik doğrudan ürün odaklı projeler geliştirmek ve benzer konularda faaliyet gösteren merkezlerle işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Nanoteknoloji ve ileri malzemeler alanında disiplinlerarası çalışmaların gerçekleştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak.

ç) Üniversite bünyesinde bulunan fiziki laboratuvar altyapısının ve imkânlarının etkin bir şekilde kullanılmasını, nanoteknoloji ve ileri malzemeler alanındaki gelişmelere uygun olacak şekilde sürekli geliştirilmesini sağlamak.

d) Üniversitede nanoteknoloji ve ileri malzemeler konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek; ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek; kamuoyunu katma değeri yüksek nanoteknoloji ürünleri hakkında bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek.

e) Konu ile ilgili Üniversitede görev yapan akademik personelin, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacılarla işbirliği yapma imkânlarını oluşturmak, koordine etmek ve ilgili araştırmacı ve kurumları bilgilendirmek.

f) Üniversitede veya yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde nanoteknoloji konusunda yapılan araştırmaları izlemek, uluslararası projeler üretmek, yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak.

g) Nanoteknoloji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda araştırmaları, uygulamaları veya deneyimi bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden de alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu Kurulu toplantıya çağırmak.

f) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle işbirliği yaparak Merkezin amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarım ve Teknoloji Fakültesi, İşletme Bilimleri Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde nanoteknoloji ile ilgili alanlarda yayınları, araştırmaları, projeleri, uygulama ve deneyimleri bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi dahil olmak üzere en çok yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun başkanlığını Müdür yapar.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir, işin gerektirdiği durumlarda daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmek için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idarî plan ve programlarını hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, nanoteknoloji ve ileri malzemeler konusunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından istekleri halinde, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri görev süreleri sona erdiğinde yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör gerekli gördüğü takdirde bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.