9 Mart 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31063

YÖNETMELİK

Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ BANKASI YAPAY ZEKA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ (KUIYZAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Proje tanımlama ve yönetim beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve Rektör tarafından görevlendirilmiş öğretim üyesini,

ç) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Koç Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yapay zeka konusunda ileri düzeyde araştırma yapma imkânı oluşturmak, araştırmacı insan kaynağını nicelik ve nitelik yönünden geliştirmek, üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yapay zeka konusunda ileri düzeyde araştırma yapma imkânı oluşturulması için aşağıdaki alanlarda araştırma grupları oluşturmak:

1) Yapay öğrenme için algoritma ve yazılım araştırmaları.

2) Doğal dil ve akıllı etkileşim.

3) Robotik ve akıllı sistemler.

4) Derin öğrenme ile multimedya.

5) Yüksek başarımlı büyük veri işleme.

6) Biyoinformatik ve sağlıkta yapay zeka.

7) Enerji ve materyalde yapay zeka.

8) Endüstri 4.0 için veri tabanlı üretim planlaması.

b) Araştırmacı insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi için Yapay Zeka Eğitim Destek Çalışma Grubu oluşturmak, yapay zeka ve veri bilimi konusunda yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası programları ile sanayi ve akademiye yönelik sertifika programlarını desteklemek.

c) Üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlanmasına yönelik Yapay Zeka Sanayi Destek Çalışma Grubu oluşturmak ve aşağıdaki konularda sanayiye destek vermek:

1) Akademik kadro, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yer alacağı ortak araştırma projeleri.

2) Laboratuvarda istihdam edilecek uzman kadro ile veri analizi ve danışmanlık hizmeti.

3) Yüksek başarımlı büyük veri işleme merkezinde hesaplama hizmeti.

ç) Yapay zeka çalışmalarını destekleyecek açık veri oluşturmak, temizlemek, işlemek, yayın ve paylaşımı konusunda öncülük etmek ve yapay zeka ile ilgili faaliyetlerin çeşitli kanallardan olabildiğince geniş bir kitleye tanıtılması için Yapay Zeka Veri ve Medya Çalışma Grubu oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili bilim dalında Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdürün, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri veya Üniversitenin öğretim üyeleri arasından önerdiği bir kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda kendisine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek.

c) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna önermek ve karara bağlanan çalışma programlarını yürütmek.

ç) Yıllık gelir ve gider bütçe önerisini hazırlamak, karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma programı ve bütçe önerisini Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına sunmak.

e) Araştırma projelerinin tasarlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve denetimini sağlamak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Müdür dışındaki dört üye, Merkezin faaliyet alanına giren konularda tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, Müdürün çağrısı ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda iki defa olağan olarak toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde Müdürün ya da Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Danışma Kurulu üyelerini önermek.

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve bütçe önerisini karara bağlamak.

ç) Müdürün çalışmalarını denetlemek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunan istişari bir organdır. Üniversite ve Merkezin faaliyet konularında çalışan kişiler, kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen 5 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyelerin veya süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin üyeliği düşer.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Danışma Kurulunun kararları Yönetim Kuruluna öneri niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur, danışmanlık yapar ve kendi uzmanlık alanlarında deneyim ve birikimlerini paylaşarak Merkezin çalışmalarına katkı sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.