9 Mart 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31063

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim Dalı Başkanı: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi anabilim dalları başkanlarını,

b) Danışma Kurulu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Dekan: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Fakülte: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Fakülte Yönetim Kurulu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

e) Hastane Müdürü: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Müdürünü,

f) Klinik sorumlusu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Klinik Sorumlusu öğretim üyesini,

g) Merkez (Hastane): Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ğ) Müdür (Başhekim): Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

h) Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı): Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,

ı) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

i) Sorumlu Hemşire (Başhemşire): Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlu Hemşiresini,

j) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fakültenin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları kapsamında yapılması gerekli klinik uygulamalara ve araştırmalara olanak sağlamak.

b) Merkeze başvuran acil ve/veya diğer tüm hastalara bilimsel ölçütlere uygun ve kaliteli bir ağız, diş ve çene sağlığı tedavi hizmeti sunmak.

c) Yardımcı sağlık personelinin eğitimine destek vermek.

ç) Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin faaliyet alanları ile ilgili işbirliği yapmak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini arttırmak.

e) Bilimsel araştırma ve uygulamaların gerçekleşmesi için gerekli koşulları hazırlamak ve akademik desteği sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkeze başvuran tüm hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

b) Uzmanlık tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathanelerde hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlamak ve konuyla ilgili gerekli birimleri oluşturmak.

c) Tüm disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliği yapmak.

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ağız ve diş sağlığı konusunda ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

e) Ağız ve diş sağlığıyla ilgili konularda gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

f) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliği ve anlaşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar, kongreler ve benzeri faaliyetler organize etmek ve bilimsel görüşler sunmak.

g) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere; sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim), Üniversite Diş Hekimliği Fakültesinde devamlı statüde görev yapan diş hekimi öğretim üyeleri arasından, Dekanın görüşü alınarak, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane hizmetlerini yürütür ve temsil eder.

b) Merkezin verimli çalışması için gerekli tedbirleri alır ve gerekli düzenlemeleri yapar.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlar.

ç) Anabilim/Bilim Dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit eder ve bütçe, kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

d) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını sağlar.

e) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlar.

f) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütür.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.

ğ) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

h) İlgili mevzuat hükümlerinin verdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları)

MADDE 10 – (1) İhtiyaç duyulması halinde, Müdürün (Başhekimin); önerisi ile Üniversite Diş Hekimliği Fakültesinde devamlı statüde görev yapan diş hekimi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından, en fazla iki müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün yapacağı yetki devrine göre, Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri şunlardan oluşur;

a) Dekan.

b) Dekan yardımcıları.

c) Müdür (Başhekim).

ç) Müdür yardımcıları (Başhekim Yardımcıları).

d) Fakülte Yönetim Kurulu üyeleri.

(2) Yönetim Kuruluna Dekan, bulunmadığı durumlarda ise Müdür (Başhekim) başkanlık yapar. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Dekan veya Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü, olmadığı durumlarda Fakülte Sekreteri yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda ilgili mevzuat doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkez kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek, bütçe önerisi hakkında Rektörlük Makamına sunulmak üzere görüş hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

d) Çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

e) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak.

f) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli kararları almak ve her yılsonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için tasarruf ve/veya teşvik yönünde tedbirler almak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili önerdiği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

ğ) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Müdür (Başhekim), Fakülte anabilim dalı başkanları, anabilim dalı başkanlarının seçecekleri birer araştırma görevlisi, Fakültenin dördüncü ve beşinci sınıflarından birer öğrenci temsilcisi, Hastane Müdürü ve Sorumlu Hemşire ile Müdürün (Başhekimin) davetiyle ilgili birim/ünite sorumluları arasından seçilen en fazla otuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır. Dekan veya Müdür, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu; Fakültenin öğretim üyelerinden gelen görüş, öneri ve eleştirileri değerlendirir, Merkezin amaçlarına uygun, hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve öneriler hakkında prensip kararları alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü

MADDE 14 – (1) Hastane Müdürü; ilgili mevzuat hükümlerine göre dört yıllık lisans mezunları arasından, en az on yıllık devlet memurluğu tecrübesi olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde en az beş yıl deneyimi olan adaylar arasından Müdürün (Başhekimin) önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, Müdürün (Başhekim) görev ve sorumluluk alanlarında Müdür (Başhekim) ve Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre çalışır ve verilen görevleri yapar.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Anabilim dalının kadrolu öğretim üyeleri arasından, ilgili anabilim dalında görev yapan öğretim üyesi yoksa diğer anabilim dallarından, bir öğretim üyesi anabilim dalı akademik kurul kararı ile klinik sorumlusu olarak belirlenerek sorumluluk sürelerini gösterir zaman çizelgeleri ile birlikte Müdürlüğe bildirir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tüm tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak Müdüre (Başhekime) ve Dekana karşı sorumludurlar.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından; ayrıca, altyapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Müdüre karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan lisans ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

Sorumlu Hemşire (Başhemşire) ve görevleri

MADDE 16 – (1) Sorumlu Hemşire (Başhemşire); Fakültede görev yapan, lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun ve en az on yıl hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Müdürün (Başhekim) önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, Sorumlu Hemşire sorumluluğunda olup hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve Müdür (Başhekim) tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Sorumlu Hemşire, Müdüre (Başhekime) karşı sorumlu olup, hemşirelik hizmetlerine yönelik çalışmalarını Merkez organlarıyla koordinasyon halinde yürütür.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 17 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliğini arttırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur.

(3) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, laboratuvar ve klinik sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesinden Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde olmakla yükümlü ve sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.