8 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31062

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ

TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Güç Elektroniği Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Güç Elektroniği Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma Grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (GÜÇTEK): Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Güç Elektroniği Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’nin yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek ürün üretimi konusunda ortaya koyduğu ulusal hedeflere ulaşmak ve bu hedeflere ulaşırken teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığı en aza indirgemek ve geliştirilecek özgün teknolojilerle ulusal teknolojik ve bilimsel gelişimi destekleyecek bir uzmanlık ve teknoloji merkezi olmak.

b) Sanayinin yoğun olduğu Sakarya, Kocaeli, İstanbul ili başta olmak üzere, Marmara Bölgesi’nde var olan sanayi içerisindeki ilgili konularda sorunları tespit ve çözmeye yönelik projeler geliştirmek.

c) Gerekli bilgi birikimini ve altyapıyı oluşturarak özel sektör ve sanayi kuruluşlarının bu alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek, yatırım yapmalarını cesaretlendirmek ve yatırım yapanlara gerekli araştırma-geliştirme (Ar-Ge) desteğini vermek.

ç) Merkezin alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ulusal ve/veya uluslararası projeler hazırlamak ve yürütmek veya ilgili projelere paydaş olarak katılarak Merkezin altyapısını güçlendirmek.

d) Çalışma konularında testler yapmak ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü ile ortaklaşa test raporları hazırlayarak, ilgili kurumlara sunmak.

e) Çalışma konuları ile ilgili alanlarda makale, bildiri, tez ve kitap gibi akademik yayın çalışmalarında bulunmak ve ülke düzeyinde konu ile ilgili bilinçlenmenin sağlanması amacıyla çalışmalarda bulunmak.

f) Belirtilen konularda çalışan ulusal ve uluslararası diğer araştırma ve uygulama merkezleriyle iletişim sağlamak, ortak çalışmalar yapmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası boyutta, doğrudan ya da dolaylı olarak güç elektroniği konusuna yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek ve bu yönde resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermek, tasarım, analiz, test ve teknoloji geliştirme desteği sağlamak.

b) Rüzgâr türbinleri, fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri, gemi güç elektroniği sistemleri, mikro şebekeler, güç sistemlerine batarya entegrasyonu, bataryalı otonom sistemler, güç elektroniği sistemlerinde kontrol teorileri ve uygulamaları ve yarı iletken anahtarlama teknolojileri ile ilgili proje ve akademik çalışmalar başta olmak üzere, güç elektroniği konusunun kapsadığı tüm alanlarda çalışmalar yapmak ve bahsi geçen konularda uzman insan gücü yetiştirmek.

c) Eğitim, araştırma, çalışma ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak.

ç) Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, ilgili konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek, süreli yayınlar çıkarmak ve bu tür çalışmalara destek sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve/veya bu tür etkinliklere katılmak.

e) Yurt içi ve yurt dışından gelecek istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet içi eğitim, seminer, kurs, yaz okulu ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek; danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

f) Üniversitede güç elektroniği teknolojileri üzerine araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanları ve öğrencileri desteklemek, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını geliştirmek.

g) Üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olmak.

ğ) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda araştırma yapan, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları olan ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda araştırma yapan ve ulusal ve uluslararası yayınları olan Üniversitenin öğretim üyelerinden birisi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür yardımcısı vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak; bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Merkezi yönetmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan, üçü Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu altı ayda bir, en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu; üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, inceleyip onaylamak.

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak iş birliğinin esaslarını tespit etmek.

ç) Müdürün daveti üzerine olağan olarak her üç ayda en az bir kez, gerekli hallerde ise olağanüstü toplanmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları, mezunları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış kişilerden ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş, en çok yirmi üyeden oluşur. Danışma Kuruluna görevlendirilen üye sayısı içinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi mensubu öğretim elemanı sayısı beşten az, ondan fazla olamaz.

(2) Rektör veya Rektörün görevlendireceği Rektör yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ile bir raportör görevlendirirler. Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; başkanın daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimliliğini artırmak amacıyla sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri, ilgili fakülte dekanlarının veya enstitü müdürlerinin görüşleri alınarak, Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görevlendirilmeleri sağlanır. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilirler. Müdür çalışma gruplarının faaliyetlerini denetler. Süresi dolan çalışma grubu elemanları yeniden görevlendirilebilirler.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.