8 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31062

YÖNETMELİK

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/6/2019 tarihli ve 30797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bağıl değerlendirme sisteminde aşağıdaki limitler esas alınır:

l) Ham başarı notu alt limiti, öğrencinin 100 tam puan üzerinden alması gereken baraj değeridir. Bu not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 35 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından arttırılabilir.

2) Yarıyıl/yıl içi notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yıl sonu sınavından 100 tam not üzerinden alması gereken asgari not, ön lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 40 puan, lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için en az 50 puandır. Bu limit Senato tarafından arttırılabilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen ya da bu limitin altında puan alan öğrenciler F2 harf notu alarak başarısız sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte ve yüksekokullarda kullanılan ders başarı not aralıkları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Not Aralıkları      Harf Notu          Dört Üzerinden Başarı Katsayısı             Anlamı

    95-100                   A1                                      4,00                                  Başarılı

     90-94                    A2                                      3,75                                  Başarılı

     85-89                    A3                                      3,50                                  Başarılı

     80-84                    B1                                      3,25                                  Başarılı

     75-79                    B2                                      3,00                                  Başarılı

     70-74                    B3                                      2,75                                  Başarılı

     65-69                    C1                                      2,50                                  Başarılı

     60-64                    C2                                      2,25                                  Başarılı

     55-59                    C3                                      2,00                                  Başarılı

     45-54                    D1                                      1,75                              Şartlı Başarılı

     40-44                    D2                                      1,50                              Şartlı Başarılı

     35-39                    D3                                      1,00                              Şartlı Başarılı

     30-34                    F1                                      0,50                                 Başarısız

      0-29                     F2                                      0,00                                 Başarısız

        0                        F3                                      0,00                                Devamsız”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/6/2019

30797