7 Mart 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31061

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2020/6)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 10/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tüketici kredileri ile bireysel kredi kartları harici” ibaresi “Ek-1’de yer alan selektif sektörlere kullandırılan” şeklinde, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “50’si” ibaresi “75’i ile yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla 9/3/2020 tarihinden itibaren kullandırılan Türk lirası kredilerin tamamı” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Bankalar, serbest bölgelerde faaliyette bulunanlar dâhil Türkiye’de kurulmuş veya şube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda yabancı para nakdi kredi bakiyesi bulunan müşterilerinden Türk lirası kredi kullandırımı esnasında kredinin yabancı para kredinin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla kullanılıp kullanılmadığına dair yazılı beyan alır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kredi büyümesine göre farklılaşma uygulamasında selektif sektörlere kullandırılan kredilerin dikkate alınmasına ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Ek-1’de yer alan selektif sektörlere kullandırılan 2 yıldan uzun vadeli kredilerdeki değişimin hesaplanmasında, 27/11/2020 yükümlülük tarihine kadar içinde bulunulan zorunlu karşılık dönemine ilişkin üç aylık ortalama ile 6/9/2019 – 15/11/2019 yükümlülük tarihleri arasındaki üç aylık ortalama dikkate alınır. 27/11/2020 yükümlülük tarihinden itibaren ise bu Tebliğin 10/A maddesi çerçevesinde yıllık değişim hesaplanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ 6/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2013

28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/3/2014

28953

2-

25/7/2014

29071

3-

3/1/2015

29225

4-

12/3/2015

29293

5-

30/5/2015

29371

6-

29/8/2015

29460

7-

26/12/2015

29574

8-

9/1/2016

29588

9-

10/8/2016

29797

10-

7/9/2016

29824

11-

22/10/2016

29865

12-

1/11/2016

29875

13-

19/11/2016

29893

14-

26/11/2016

29900

15-

11/1/2017

29945

16-

8/11/2017

30234

17-

9/5/2018

30416

18-

9/8/2018

30504

19-

14/8/2018

30509

20-

22/12/2018

30633

21-

19/1/2019

30660

22-

16/2/2019

30688

23-

20/4/2019

30751

24-

11/5/2019

30771

25-

28/5/2019

30787

26-

22/6/2019

30809

27-

7/8/2019

30855

28-

20/8/2019

30864

29-

21/9/2019

30895

30-

9/12/2019

30973

31-

28/12/2019

30992

32-

18/1/2020

31012

 

Eki için tıklayınız.