7 Mart 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31061

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (AUPUAM) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Psikoloji Bölümü: Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü,

d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Psikolojinin farklı alanları ile ilgili araştırmaların etik kurallar ve yüksek bilimsel standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.

b) Üniversite içinde ve dışında psikolojik hizmetler ile psikoterapi hizmetleri sağlamak.

c) Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak.

ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile iş birliği yapmak.

d) Bilgi birikimini arttırmak amacıyla Üniversite öğrencilerine, eğitimcilerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına seminer, konferans, kongre, eğitim programları gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve/veya bunlara iştirak etmek.

e) Bilimsel proje, kitap, makale, bülten, rapor, dergi ve benzeri yayınlar yapılmasına ve yürütülmesine olanak sağlamak.

f) Psikoloji Bölümünün lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerine uygulamalı eğitim fırsatı sunmak.

g) Bireysel ve kurumsal danışmanlık hizmeti vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Psikolojik hizmetler-psikoterapi hizmetleri ve psiko-eğitim hizmetleri vermek.

b) Psikolojik ölçme-değerlendirme araçları eğitimi vermek ve bu araçlara ilişkin uygulama yapmak.

c) Psikolojinin farklı alt alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.

ç) Psikolojinin farklı alanlarında araştırma, atölye, seminer, çalıştay, çalışma grubu  veya sempozyum gibi ulusal ve uluslararası düzeyde akademik faaliyetlerde bulunmak.

d) Psikolojinin uygulamalı alt alanlarına yönelik bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

e) Üniversite içindeki farklı birimlerle veya kamu, özel kişi/kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak Merkezin amaçları doğrultusunda bilimsel ve uygulamaya dönük ortak eğitim çalışmaları yürütmek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Psikoloji Bölümünde en az 3 yıldır görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün 6 (altı) aydan fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer ve aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, görevlendirilmesindeki usule bağlı kalınarak görevden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün teklifi üzerine, Psikoloji Bölümünde görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, Merkezin idari işlerini yürütmek.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen program ve raporu Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi, yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek Merkezin amacına uygun projelerin yürütülmesi, bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

e) Her faaliyet yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan raporu Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen Psikoloji Bölümünden 3 öğretim üyesi ve Merkezin araştırma faaliyetleri alanında çalışan veya Üniversitenin Tıp Fakültesinin ilgili anabilim dallarında görev yapan 2 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine aynı usulle o süreyi doldurması için yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, her eğitim-öğretim döneminde en az bir kez Müdürün daveti üzerine ve Müdür tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sonrasında üyelerden gelen öneriler üzerine gündeme başka hususlar da eklenebilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu raportörlüğü; Müdür, müdür yardımcısı veya Müdürün görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları çerçevesinde kararlar almak.

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmalara dair ilkeleri belirlemek.

e) Merkezin yıllık bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bütçe tasarısını hazırlamak ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, bu alanlarda tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen 8 üye ve Müdür olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaçları doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre, Yönetim Kuruluna ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından ve Merkez dışındaki kaynaklardan desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar öncelikle Merkez hizmetinde kullanılır.

Sertifika programları

MADDE 17 – (1) Merkez, amaçlarına uygun olarak ilgili mevzuatlarda öngörülen koşullara uyarak mesleki gelişim amacıyla sertifika programları düzenleyebilir.

Çalışma grupları ve uygulama birimleri

MADDE 18 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için farklı faaliyetleri yürütmeye ve verimliliği artırmaya yönelik çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunca belirlenir ve çalışmaları Yönetim Kurulunca izlenir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla uygulama birimleri de açılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.