6 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31060

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1026-50 BAĞLAMA ELEMANLARI – ALTIKÖŞE KANALLI VE TAÇLI

SOMUNLAR – BÖLÜM 50: METRİK, NORMAL VE İNCE ADIMLI –

MAMUL KALİTESİ A VE B STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2020/1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1026-50 (Ocak 2018) “Bağlama Elemanları – Altıköşe Kanallı ve Taçlı Somunlar – Bölüm 50: Metrik, Normal ve İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B”  standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standart, A mamul kalitesinde (anma vida dişi çapı 16 mm’ye kadar olan) ve B mamul kalitesinde (anma vida dişi çapı 16 mm’den büyük olan), metrik normal ve ince adımlı, vida dişi anma çapı 4 mm’den 100 mm’ye kadar olan altıköşe kanallı ve taçlı somunların tarifini, sınıflandırma ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar.

(2) Not: Bu standart metninde bundan sonra “Mamul kalitesi A ve B olan metrik, normal ve ince adımlı altıköşe kanallı ve taçlı somun ifadesi yerine sadece “somun” ifadesi kullanılmıştır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1026-50 (Aralık 1995) “Bağlama Elemanları – Somunlar – Altıköşe – Kısım: 50 Taçlı – Metrik – Normal ve İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B” ve TS 1026-60 (Aralık 1995) “Bağlama Elemanları – Somunlar – Altıköşe – Kısım: 60 – Kanallı – Metrik – Normal ve İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A” standartları iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulu’nun 15/1/2018 tarihli toplantısında revize edilen TS 1026-50 (Ocak 2018) “Bağlama Elemanları – Altıköşe Kanallı ve Taçlı Somunlar – Bölüm 50: Metrik, Normal ve İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 1026-50 (Ocak 2018) “Bağlama Elemanları – Altıköşe Kanallı ve Taçlı Somunlar – Bölüm 50: Metrik, Normal ve İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1026-50 (Ocak 2018) “Bağlama Elemanları – Altıköşe Kanallı ve Taçlı Somunlar – Bölüm 50: Metrik, Normal ve İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

 (2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1026-50 (Ocak 2018) “Bağlama Elemanları – Altıköşe Kanallı ve Taçlı Somunlar – Bölüm 50: Metrik, Normal ve İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1026-50 (Ocak 2018) “Bağlama Elemanları – Altıköşe Kanallı ve Taçlı Somunlar – Bölüm 50: Metrik, Normal ve İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standartlar

MADDE 8 – (1) 4/12/1996 tarihli ve 22837 birinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ (Tebliğ No: Mecburi Standart 96/125-126) ile mecburi uygulamaya konulan TS 1026-50 (Aralık 1995) “Bağlama Elemanları – Somunlar – Altıköşe – Kısım: 50 Taçlı – Metrik – Normal ve İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B” ve TS 1026-60 (Aralık 1995) “Bağlama Elemanları – Somunlar – Altıköşe – Kısım: 60 – Kanallı – Metrik – Normal ve İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A” standartları yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.