6 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31060

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’ndan:

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personelden, 5 inci maddede belirtilen kadrolara, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 54 üncü maddesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,

d) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

e) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

f) Görevde yükselme: 5 inci maddede sayılan görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre yapılacak atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

h) İl müdürlüğü: İl afet ve acil durum müdürlüğünü,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

i) Personel: 657 sayılı Kanuna tabi olarak Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan personeli,

j) Sınav kurulu: Görevde yükselme sınavı ve/veya unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Başkanlıkta teşekkül ettirilen kurulu,

k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılacak atamaları, 

l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, 

m) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Afet ve acil durum eğitim merkezi müdürü, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürü, şube müdürü.

2) Afet ve acil durum eğitim merkezi müdür yardımcısı.

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;

1) Araştırmacı.

2) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman.

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı.

2) Enformasyon memuru, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, satınalma memuru, santral memuru, muhasebeci, arşiv memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, sivil savunma memuru ve şoför.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci, bekçi.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat, mühendis, mimar, jeomorfolog, şehir plancısı, programcı, kütüphaneci, istatistikçi, öğretmen, mütercim, tercüman, tekniker, teknisyen, arama ve kurtarma teknisyeni, kameraman, fotoğrafçı, psikolog, biolog, sosyal çalışmacı, veteriner hekim, sağlık memuru ve hemşire.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibarıyla Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında en az altı aydır hizmeti bulunmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Afet ve acil durum eğitim merkezi müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az altı ay Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında afet ve acil durum eğitim merkezi müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, öğretmen, avukat,  biyolog, çözümleyici, daire tabibi, tabip, istatistikçi, jeomorfolog, mimar, mühendis, mütercim, psikolog, sosyal çalışmacı, şehir plancısı, veteriner hekim, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda görev yapıyor olmak,

3) En az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az altı ay Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında afet ve acil durum eğitim merkezi müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, öğretmen, avukat,  biyolog, çözümleyici, daire tabibi, tabip, istatistikçi, jeomorfolog, mimar, mühendis, mütercim, psikolog, sosyal çalışmacı, şehir plancısı, veteriner hekim, arama ve kurtarma teknisyeni, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda görev yapıyor olmak,

3) En az on yıl hizmeti bulunmak,

c) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az altı ay Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak,

3) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

ç) Afet ve acil durum eğitim merkezi müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az altı ay Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak,

3) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az altı ay Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak,

3) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

e) Koruma ve güvenlik amiri ve koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az altı ay Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda görev yapıyor olmak,

3) En az altı yıl hizmeti bulunmak,

4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak,

f) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az altı ay Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında avukat ve yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak,

3) En az dört yıl hizmeti bulunmak,

g) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az altı ay Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak,

3) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

ğ) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az altı ay Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak,

3) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

h) Sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az altı ay Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak,

3) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

ı) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veya belgeye sahip olmak,

3) Son müracaat tarihi itibarıyla en az altı ay Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

i) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az altı ay Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında anbar memuru, arşiv memuru, arama ve kurtarma teknisyeni, enformasyon memuru, fotoğrafçı, hemşire, kameraman, koruma ve güvenlik görevlisi, kütüphaneci, memur, muhasebeci, sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, sivil savunma memuru, şoför, teknisyen ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadrolarda görev yapıyor olmak,

3) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

j) Enformasyon memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların acil durum ve afet yönetimi bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az altı ayı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci ve bekçi unvanlı kadrolarda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

k) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, satınalma memuru, santral memuru, muhasebeci, arşiv memuru, sekreter, sivil savunma memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az altı ayı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci ve bekçi unvanlı kadrolarda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

l) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az altı ayı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci ve bekçi unvanlı kadrolarda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımak,

m) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim mezunu olmak,

2) Sınav ilanında yer alan sürücü belgesine sahip olmak,

3) Son müracaat tarihi itibarıyla en az altı ayı Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere teknisyen yardımcısı, hizmetli, kaloriferci ve bekçi unvanlı kadrolarda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve unvanlara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, mimar, jeomorfolog, şehir plancısı, kütüphaneci, istatistikçi, biolog, psikolog, sosyal çalışmacı, veteriner hekim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Pedagojik formasyon eğitimi aldığını belgelemek,

ç) Kameraman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

d) Fotoğrafçı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim mezunu olmak,

2) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca fotoğrafçılık konusunda verilmiş diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,

e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek,

f) Mütercim ve tercüman kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibarıyla süresi dolmamış yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı veya uluslararası geçerliliğe sahip başka bir belge ile en az (A) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemiş olmak,

g) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

1) 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte aranan şartları taşıyor olmak,

h) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından veya denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından veya bu okullara denk mülga okullardan mezun olmak,

ı) Hemşire ve sağlık memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

Duyuru, başvuru şartları ve adayların seçimi

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme sınavı ve/veya unvan değişikliği sınavı il müdürlüklerinin talepleri değerlendirilerek Başkanın teklifi üzerine Bakan Onayı ile yapılır. Ayrıca Başkanlığın ihtiyaçları doğrultusunda il müdürlüklerinden herhangi bir talep olmaksızın da Başkanlık, görevde yükselme sınavının ve/veya unvan değişikliği sınavının yapılmasına karar verebilir.

(2) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavının yapılabilmesi amacıyla Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca boş bulunan unvanlı kadrolar tespit edilerek sınav ilanı hazırlanır.

(3) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilanda; boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, sınava katılacaklarda aranacak şartlar, başvuru tarihi, süresi, yeri ve şekli, bu sınavlara ilişkin konu başlıkları ile diğer hususlar belirtilir.

(4) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilan, Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline sınav tarihinden en az iki ay önce bildirilir.

(5) İlanda belirtilen yer ve tarihler arasında unvanlı boş kadrolar için aranılan niteliklere sahip adayların başvuruları kabul edilir. Adaylar ancak bir unvanın unvan değişikliği sınavına veya görevde yükselme sınavına başvurabilirler. Birden fazla unvana yapılan başvurular geçersiz sayılır. Boş bulunan kadrolar için başvurular, ilanda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda yapılır.

 (6) Aylıksız izinde bulunan personel de dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılmaları mümkündür.

(7) Başkanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında protokol yapmak ve bu çerçevede görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavının gerçekleştirilmesini sağlamak, gerekli bilgi ve dokümanları vermek, ilgili mevzuata göre sınavlarda sorulacak soruların konu başlıklarını belirlemek veya hazırlatılmasını sağlamak gibi benzeri iş ve işlemler Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(8) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavları ile ilgili duyurular ve diğer hususlar Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(9) Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmaz.

(10) Başvurular tamamlandıktan sonra sınav kurulu; müracaat eden her adayın, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. İstenilen şartları taşıdıkları tespit edilen adaylar Başkanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.

(11) Adaylar görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı başvuru formunda yazılı beyanlarına ilişkin belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür. Beyanlarının doğruluğunu belgeleyemeyen adayların müracaatları reddedilir, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılamayacak personel

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına son başvuru tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen durumda olanlar katılamazlar:

a) Aday memur olanlar.

b) 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanlar.

c) Kadroları başka kurumlarda olup Başkanlıkta veya il müdürlüklerinde geçici görevde bulunanlar.

ç) Görevden uzaklaştırılanlar.

d) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme sınavı ve/veya unvan değişikliği sınavı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Başkan onayı ile Başkanlıkta sınav kurul veya kurulları teşekkül ettirilir. Sınav kurulu başkan dâhil beş üyeden oluşur. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye belirlenir ve ihtiyaç olması halinde birden fazla sözlü sınav kurulu da oluşturulabilir.

(2) Sınav kurulu üyeleri görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim veya ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katılacağı sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde görev alamaz. Bu durumdaki asıl üyelerin yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu; sınavlarda sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması veya hazırlatılması, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması, başarı listelerinin düzenlenmesi ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(5) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir. 

(6) Sınav kurulu ihtiyaç halinde sözlü sınav tarihlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihlerine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulur. Duyuru tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmaz.

(7) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Asıl üyelerin katılmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavı, Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi Millî Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Sınavın bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Başkanlıkla sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür. 

(3) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavı, konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Başkanlıkça belirlenecek konularda yapılır.

(4) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, Başkanlık veya il müdürlükleri ile öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(5) Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Adaylar sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

esas alınarak Ek-1’de yer alan Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolardan ilan edilen tüm kadrolar için sınav kurulu tarafından sözlü sınav gerçekleştirilir.

(4) Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır.

(5) Sözlü sınavda, Ek-1’de yer alan Sözlü Sınav Değerlendirme Formu dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Başarı puanı ve listesi

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Sınavlarda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden yazılı sınavda en az 60, sözlü sınavda ise en az 70 puan almak şarttır.

(2) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanarak her unvan için ayrı ayrı olmak üzere tespit edilir ve başarı listesi Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.

(3) Puanları eşit olan adayların atanmalarına esas sıralamalarında;

a) Öncelikle toplam hizmet süresi fazla olan adaya,

b) Toplam hizmet süresinin eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olan adaya,

c) Eğitim düzeyinin eşit olması halinde üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olan adaya,     

öncelik verilir.

(4) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden, o dönem için duyuruda bildirilmek şartı ile en fazla asıl aday sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve sınavların geçerlilik süresi

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonucu;  sonuçların 13 üncü maddede belirtilen kurumlar tarafından Başkanlığa bildirilmesinden itibaren on iş günü içinde Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı listesi, sınav kurulunca adayların adı, soyadı ve aldıkları puanlar yer alacak şekilde her unvan için ayrı ayrı hazırlanır ve bu listede yer alan adayların tercihlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarına ilişkin bilgiler ile birlikte Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.

(3) İlan edilen sınav sonuçları, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar geçerlidir.

(4) Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmaz.

İtiraz

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçlarına itirazlar yazılı olarak sınav kuruluna yapılır.

(2) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazlar, listelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde dilekçe ile sınav kuruluna yapılır.

(3) İtirazların evrak kaydına girmesinden itibaren; sınav kurulu, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazları en geç üç iş günü içinde, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazları ise sınavı yapan kurumla görüşerek en geç yirmi gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

(4) Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde sınav kuruluna dilekçe ile yapılır ve sınav kurulunca en geç yedi iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(5) İtiraz üzerine sınav kurulu tarafından verilecek kararlar kesindir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının itiraz üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(2) Sınavlarda kopya çeken veya kopya verenler veya sınav kağıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında 657 sayılı Kanun hükümlerine göre disiplin işlemi uygulanır.

(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve 657 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılır.

(5) Yazılı sınavın öngörülemeyen ve beklenmeyen haller nedeniyle yapılamaması veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti halinde sınav kurulunca sınav ertelenebilir veya iptal edilebilir.

Atanmaya ilişkin esaslar

MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan adaylar, Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilen şekilde ve zamanda, sınavına girdikleri unvan için en fazla on beş tercihte bulunurlar. Başkanlığın resmi internet sitesinde yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmaz.

(2) Atanmaya hak kazanan aday, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en geç altı ay içerisinde en yüksek puandan başlamak üzere belirtilen başarı sıralamasındaki sırasına ve tercihlerine göre ilan edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, ataması yapılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre Başkanlıkça belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.

(4) Sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça atanma hak ve talebinde bulunamazlar.

(5) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(6) Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar sınavına girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça unvanına denkliği sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.

(7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı sırasına göre ataması yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 – (1) Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır. Ancak, dava konusu olan sınav belgeleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine atama yapılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşıyanlar, sınav yapılmaksızın aynı düzey görev veya alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan ilgili personelin isteğiyle atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atama yapılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğe göre hesaplanan hizmet süresine sahip olmaları ve aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla ihraz ettikleri unvanlar ile görevde yükselme sınavına tabi olan uzman, eğitim uzmanı veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

d) Avukat kadrosunda çalışanlar hukuk müşaviri kadrosuna sınavsız atanabilirler.

Naklen atamalar

MADDE 22 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Başkanlıkta veya il müdürlüklerinde belli bir süre çalışmış olmanın dışındaki tüm şartlar aranır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 24 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında engelli personelin durumu göz önünde bulundurularak sınav esnasında kendilerine gerekli koşullar sağlanır.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları asaleten görev yapmak kaydıyla saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 30/4/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.