5 Mart 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31059

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2019 tarihli ve 30865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Üniversite öğrencilerinin daha bilinçli bir kariyer tercihi yapmalarını sağlamak amacıyla, gerek iş hayatı gerekse akademik hayatta yönelmek istedikleri alanların seçimi ve bu alanlarda karşılaşabilecekleri sorunların çözümlerine yönelik faaliyetler yürütmek.

c) Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip edebilmelerine katkı sağlamak.”

“e) Üniversitede, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak amacıyla ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

f) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve benzeri ile iş birliği yapmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “veya idari” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri/elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanlığını Müdür yürütür.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda ise Yönetim Kurulu başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “en fazla üç ayda bir” ibaresi “yılda en az bir” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (c)  bendinde yer alan “sonra” ibaresinden sonra gelmek üzere “istenilmesi halinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının ilk cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “bir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak, Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak ve kendi bulundukları birimlerin bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinlikleri, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmaktır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 17/A maddesi eklenmiştir.

“Koordinatör

MADDE 17/A – (1) Koordinatör, Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2019

30865