5 Mart 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31059

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KARAGÖZ VE KUKLA OYUNLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KARAKUM): Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Sekreter: Merkezin sekreterya işlerini yürüten kişiyi,

e) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,

f) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Geleneksel Türk Tiyatrosunun en önemli sanatlarından olan Karagöz ile birlikte gölge ve kukla oyunları hakkında akademik araştırmalar yapmak, Karagözün yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasını ve sevdirilmesini sağlayacak projeler, toplantılar, sempozyumlar ve organizasyonlar yapmak; Karagöz ve kukla oyunlarıyla toplumun eğitimine, bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak; yeni Karagöz sanatçılarının (Hayâlî), kukla oynatıcılarının yetişmesine, Karagöz suretleri ve kukla yapımlarının yaygınlaştırılmasına destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Karagöz ve kukla oyunları olmak üzere Geleneksel Türk Tiyatrosu hakkında yapılacak akademik çalışmalara zemin hazırlamak ve destek olmak.

b) Karagözün yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasını, sevdirilmesini sağlayacak projeler yapmak.

c) Türk kukla sanatının tanıtılması ve yaygınlaştırılması için projeler yapmak.

ç) Öğrencilerin Karagöz ve kuklacılık konularında bilinçlendirilmesini ve ilgililere oynatıcı ve tasarımcı düzeyinde eğitim olanağı sağlamak.

d) Yeni Karagöz metinleri (Muhavereler) yazılmasını sağlayacak eğitim ve projeler düzenlemek.

e) Karagöz ile ilgili kent dinamikleriyle, kamu kuruluşlarıyla ve özel kuruluşlarla ortak sempozyumlar ve toplantılar düzenlemek.

f) Yurt dışında düzenlenecek ilgili organizasyonlara katılarak Karagöz ve kukla sanatını tanıtmak.

g) Yurt dışında gölge oyunları ve kuklacılık konusundaki akademik kurumlarla iletişim kurmak ve ortak çalışmalar yapmak.

ğ) Karagöz seyircisini arttırmak için gösterimler düzenlemek ve Karagöz ve kukla turneleri organize etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisiyle çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdürün önerisiyle Üniversite öğretim elemanı ya da Üniversite idari personeli arasından bir kişi, Rektör tarafından Merkezin sekreteri olarak görevlendirilir.

(4) Müdürün yokluğunda, müdür yardımcısı; müdür yardımcısının yokluğunda da sekreter Müdürlüğe vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak ve faaliyetlerini denetlemek.

ç) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak her altı ayda bir rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynaklarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak.

g)  Gerektiğinde öğrencilerden oluşan ve Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapan alt çalışma ekipleri oluşturulmasını Rektöre önermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte beş kişiden oluşur. Müdürün önerisiyle Üniversite öğretim üyeleri arasından dört kişi üç yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilir.

(2) Ayrılma nedeniyle boş kalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Gerekli olması halinde bilgi almak ve danışmak amacıyla müdür yardımcısı ve sekreter, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en fazla altı ayda bir üyelerin salt çoğunluğuyla olağan olarak toplanır ve kararları oy çokluğuyla alır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Hazırlanan yıllık çalışma programını kontrol etmek, onaylamak ve Rektöre sunmak.

b) Altı ayda bir hazırlanan faaliyet raporunu gözden geçirmek, onaylamak ve Rektöre sunmak.

c) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Müdürün gündeme getirdiği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin öğretim üyeleri ile özel sektör/kamu sektörü ve sivil toplum örgütü temsilcileri arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş, en fazla on bir üyeden oluşur.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kere toplanarak Merkez faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Sekreter, Danışma Kurulu toplantılarında raportör olarak görev alır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleri ile ilgili görüş sunmak ve önerilerde bulunmak.

b) Merkez faaliyetleri çerçevesinde meydana gelen gelişmeleri takip etmek ve yeni fikirler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün teklifi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.