1 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31055

YÖNETMELİK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE MÜKEMMELİYET

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu yönetmeliği kapsamında, kalite standartlarının tüm birimlerde uygulanmasına, Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin iyileştirilmesine, tüm öğretim alanlarında kapsayıcı eğitim prensiplerine uygun, teknoloji temelli, evrensel öğretim strateji ve materyalleri geliştirilmesine, geliştirilen strateji ve materyallerin farklı gelişen ve özel gereksinimli bireylere uygulanmasına ve bu uygulamaların bireyler üzerindeki etkinliklerinin araştırılması yoluyla, toplumsal “iyi olma” durumuna katkı sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin, eğitim-öğretim ile ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları için faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) 21. Yüzyıl becerilerini içerecek, dijital dönüşüme uygun öğretim faaliyetleri planlamak.

b) Akademik birimlerin, yeni nesil öğretim metot ve tekniklerini uygulamalarını sağlamak.

c) Eğitim-öğretimde paradigma değişimine uygun ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmak.

ç) Eğitim bilimleri alanı dışından olan öğretim elemanlarının, pedagojik teknolojik alan bilgisine sahip olmalarına yardımcı olmak ve öğretim planlarını buna göre yapmalarına destek vermek.

d) Farklı gelişen, özel gereksinimli öğrencilerine hitap edecek öğretimsel uyarlamalar yapmaları gibi konularda desteklenmesi amacıyla eğiticinin eğitimi programını hazırlamak ve uygulamak.

(2) Merkezin, araştırma-geliştirme ile ilgili faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversite genelinde yürütülen araştırma çalışmalarının, bilimsel araştırma yöntemleri ile nicel, nitel ve karma yaklaşımlara uygun olarak yürütülüp sonuçlandırılması ve yayınlanmasına akademik destek sağlamak.

b) Disiplinler arası çalışmaların yaygınlaşmasını desteklemek.

c) SSCI, SCI, AHCI ve ilgili diğer alan indekslerinde yer alan dergilerde yayın yapmaya yönelik eğitim ve çalıştay düzenlemek.

ç) Çalıştay, sempozyum ve kongreler düzenleyerek yurt dışı araştırmacılarıyla bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması ile Üniversitenin bilinirliğinin artırılması amacıyla akademik yazma programını hazırlamak ve uygulamak.

(3) Merkezin, sosyal sorumluluk ile ilgili faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Başta Otizmliler olmak üzere özel gereksinimli bireylere öğretim konusunda nitelik artırmaya yönelik ihtiyaçlarını belirlemek.

b) Öğretim elemanlarının kapsayıcı eğitimin prensiplerini kavramaları ve uygulayabilmelerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirecek, yeni, etkin ve evrensel öğretim strateji, materyal ve teknolojilere dair eğitimler düzenlemek.

c) Başta Otizmliler olmak üzere özel gereksinimli bireylere teknoloji temelli ve evrensel öğretim materyalleri geliştirmek ve birebir uygulayarak sonuçlarını araştırmak.

ç) Özel gereksinimli bireylerin öğretimine dair çalıştay, seminer, atölye çalışması gibi çeşitli araştırma ve uygulamaya yönelik faaliyetler düzenlemek.

d) Otizmli birey ve ailelerine eğitim, öğretim ve meslek seçiminde danışmanlık yaparak yol göstermek suretiyle mesleki eğitime katkıda bulunmak.

e) Yurt dışında benzer iyi örnek teşkil edebilecek diğer merkezlerle iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun kararları ile çalışma programını uygulamak.

e) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

f) Merkezin yurt dışı benzer merkezlerle iletişimini kurmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Müdür ve Müdür Yardımcısı dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik çalışmaları, araştırmaları, deneyimleri bulunan ve Müdürün önereceği, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler aynı usulle seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, Merkezin teknik ve idari kadrolarının belirlenmesi ile ilgili hususlarda Müdürün hazırlamış olduğu önerileri inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Danışma Kurulu üyeleri için önerilerde bulunmak.

c) Her faaliyet yılı sonunda, Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun, üçer yıllık eylem planının ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde Müdüre yardımcı olmak, Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu, üçer yıllık eylem planını ve çalışma programını uygulamaya koymak.

(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri veya istekleri halinde diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırmaları, çalışmaları ve yayınları bulunan öğretim üyeleri ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Üye sayısı en fazla yirmi kişidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri; Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar önermektir.

(3) Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.