1 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31055

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğretim dili İngilizce olan programlara yerleştirilen, kabul edilen veya kurumlararası yatay geçiş yapan öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi ve İngilizce hazırlık sınıfında öğretim, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 17/9/2019 tarihli ve 30891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili Anabilim Dalı Hazırlık Eğitimi Birimi Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuru ve kabul işlemlerine ilişkin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu Yönetmelikteki şartlara ilave olarak Senato tarafından ilave şartlar belirlenebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/6/2015

29401

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/8/2016

29798

2-

21/5/2018

30427

3-

16/9/2019

30890