1 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31055

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki altıncı cümle eklenmiştir.

“İntibak edilen derslerin genel not ortalaması (1.80/4.00’ten) az olamaz.”

“Öğrencinin kayıt olduğu programa başlamadan önceki eğitiminde aldığı derslerin muafiyeti, tek defada ve kayıt olduğu programa başlama sürecinde tamamlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkum olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilerin kayıt dondurmalarına izin verilmez. Tutukluluğu takipsizlik kararı ile veya beraat etmek suretiyle sona eren öğrenciler geçen süre için izinli sayılır. Tutuklu geçen süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre için herhangi bir öğrenim ücreti alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının altıncı cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“NA notu ile değerlendirilen öğrencilerin bu notları dersin final sınavından en geç bir hafta önce sisteme girilir ve bu notu alan öğrenciler dönem sonu sınav listelerinden çıkarılır. Dönem sonu sınavlarına alınan öğrencilere NA notu verilemez.”

“(2) Daha önce devam koşulu yerine getirilen bir dersin (NA dışında bir harf notu alınan) ilerideki herhangi bir dönemde tekrarlanması durumunda o derse ilişkin devam şartı aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına ilk cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“Yazılı sınavlar (uzaktan, karma veya yüz yüze verilen dersler için) elektronik ortamda yapılabilir.”

“(7) Final sınavlarına girme hakkı olduğu halde, final ve bütünleme sınavlarını kapsayan, süreklilik arz eden, haklı ve geçerli mazeretleri, ilgili akademik birimlerin yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilere, derslerin açıldığı ilk yarıyılda/yılda, ilgili derslere kayıt yaptırmadan, bir defaya mahsus olmak üzere final ve şartları sağlaması durumunda bütünleme sınav hakkı verilir. Bu sınavlarda aldığı notlar, sınavına giremediği yarıyıldaki dersin notu olarak işlenerek hesaba katılır ve ilgili not baremlerine göre son notu oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders Başarı Notu     A        A-      B+        B       B-       C+     C      C-      D+      D        F      NA

Katsayı Karşılığı      4,00     3,67    3,33     3,00   2,67    2,33  2,00   1,67   1,33   1,00   0,00  0,00”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “beş iş günü” ibareleri “üç iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek sınav hakkından yararlanabilecek öğrenciler, yaz/yarıyıl/yıl final ve bütünleme sınav sonuçları ilan edildikten sonra üç iş günü içinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hangi derslerden sınav hakkını kullanacaklarını bir dilekçe ile bildirir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/11/2019

30948