1 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31055

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

e) Üniversite çalışanları: Bahçeşehir Üniversitesi tam zamanlı öğretim elemanları ile idari kadrodaki personeli,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, bilgi, beceri, yetenek ve gelecek beklentileri doğrultusunda, Üniversitenin koşulları ölçüsünde kariyer planlama, geliştirme ve uygulama alanında yönlendirme yapmak.

b) Üniversitenin öğrencilerinin kariyer tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla Üniversitenin öğrencilerinin iş hayatında veya akademik hayatta yönelmek istedikleri alanların seçimi ile bu alanlarda karşılaşabilecekleri sorunların çözümlerine yönelik bilgilendirme yapmak.

c) Üniversitenin öğrencilerini profesyonel yaşama hazırlayarak Türkiye’nin insan kaynakları potansiyeline ve performansına katkıda bulunmak.

ç) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer danışmanlığı ve yönetimi alanında araştırmalar yapmak.

d) Üniversitenin öğrencilerine ve/veya mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarını ve/veya alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimleri, gerektiğinde Üniversitede bulunan diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak vermek.

e) Üniversitenin öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer gelişimleri konusunda izleme çalışmaları yapmak.

f) Üniversitenin mezunlarının ulusal ve uluslararası alanda istihdamını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrencilerinin ve mezunlarının nitelik, tercih edilirlik ve bağlılıklarını artırarak onların profesyonel ve akademik kariyerlerini planlama ve geliştirmeye yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan önerilerin hayata geçirilmesini sağlamak.

b) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına kariyer planlama ve geliştirme amaçlı danışmanlık ve koçluk hizmeti vermek.

c) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına yönelik, kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak mesleki ve kişisel birikimlerini ifade etmeleri için gerekli olan eğitim faaliyetlerini ve tanıtım toplantılarını, gerektiğinde Üniversitede bulunan diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak gerçekleştirmek.

ç) Üniversitenin öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımaları için gerekli olan test ve test dışı tekniklerin uygulanması ile bunların sonuçlarının yorumlanmasını sağlamak.

d) Üniversitenin öğrencilerinin ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları, burslar ile lisansüstü programlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

e) Üniversite bünyesinde kariyer planlama ve yönetimi faaliyetleri ile ilgili çalışan öğrenci kulüpleri ve öğrenci konseyi gibi birimlerle ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak.

f) Üniversitenin imkânları doğrultusunda, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirerek, ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak.

g) Üniversite ve iş hayatı arasında kurulacak işbirlikleri ile staj imkânlarını geliştirmek ve Üniversitenin öğrencilerini iş ortamı ile buluşturacak faaliyetler düzenleyerek Üniversitenin öğrencilerinin ilgili tarafları tanımalarını sağlamak.

ğ) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı ve görsel yayınları hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

h) Kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik yayınların takibini yapmak, bu konudaki araştırmaları ve projeleri izlemek.

ı) Üniversitenin Kampüsüm İş Yerim Eğitim Modeli (CO-OP) ve uygulamalarını oluşturulacak alt birimler veya faaliyeti yürüten mevcut birimlerle koordineli olarak yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli üniversite çalışanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite çalışanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisine vekalet bırakır. Vekâletin süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlayarak, toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.

ç) Gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

d) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birimlerin çalışmalarını düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.

e) Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları ile işbirliğini ve ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak.

f) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ğ) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine ilişkin çalışmaların yapılmasını sağlayarak, bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektörlüğe sunmak.

(2) Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yapar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcılarından biri ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantıları üye sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amaçlarına yönelik strateji ve politikaları oluşturmak ve bunlara uygun faaliyetleri planlayarak Rektörlüğün onayına sunmak.

b) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Müdürün hazırlamış olduğu Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak.

c) Merkezin faaliyetlerinin etkinliği için gerekli kararları almak.

ç) Merkez ile Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları arasındaki projeleri değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) Merkezin Danışma Kurulu üyeleri ve kariyer temsilcileri konusunda Rektöre öneride bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür, Üniversitenin veya istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en çok yedi üyeden oluşur.

(2) Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az iki kez toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda rapor hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez alt birimleri ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Araştırma, geliştirme, işbirliği ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan alt birimler ve proje grupları kurulabilir.

Kariyer temsilcileri

MADDE 15 – (1) Kariyer temsilcileri, Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda Rektör tarafından her fakülteden üç yıl için görevlendirilecek kariyer danışmanı veya kariyer koçlarından oluşur.

Kariyer temsilcilerinin görevleri

MADDE 16 – (1) Kariyer temsilcilerinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversitenin öğrencilerinin kariyer gelişimlerine destek olmak ve onlara danışmanlık ve yönlendirme hizmeti vermek.

b) Uzman oldukları alanlarda Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ilgili işbirliklerinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün önerisi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.