1 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31055

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAZIR AMBALAJ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE

DAİR TEBLİĞ (Tebliğ No: ÖSGM/2005-18)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSGM/2020-29)

MADDE 1 – 14/10/2005 tarihli ve 25966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalaj Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: ÖSGM/2005-18)’in 4 üncü maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – “HAZTEK” aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Genel Müdürlüğü temsilen üç üye.

b) Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

c) Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığını temsilen iki üye.

ç) Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

d) Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu temsilen bir üye.

e) Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

f) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

g) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ğ) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye.

h) İstanbul Ticaret Odasını temsilen iki üye.

ı) Aerosol Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

i) Ambalaj Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

j) Bira-Malt Üreticileri Derneğini temsilen bir üye.

k) Boya Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

l) Esnek (Fleksıbıl) Ambalaj Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

m) Etiket Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

n) Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonunu temsilen iki üye.

o) Plastik Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

ö) Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

p) Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

r) Şarap Üreticileri Derneğini temsilen bir üye.

s) Metal Ambalaj Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

ş) Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfını temsilen bir üye.

t) Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfını temsilen bir üye.

u) Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

ü) Tütün Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.

Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir kurum/kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kurum/kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. Komite toplantılarına görevlendirilmiş üyelerin katılımı esastır.

Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde toplantı gündemine göre birinci fıkrada belirtilen üyeler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşları da toplantılara gözlemci olarak katılım sağlayabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Toplantılar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen bir takvim uyarınca yapılır. Komite üyelerinin talebi üzerine Genel Müdürlüğün uygun görmesi durumunda da toplantı yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/10/2005

25966

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/12/2015

29558