1 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31055

YÖNETMELİK

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında gerekli koordinasyonu ve yürütmeyi yapmak üzere görevlendirilen kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Hedef kitle: 0-18 yaş arasındaki bireyler, bunların ebeveynleri ve bunlara eğitim veren uzmanları ve akademisyenleri,

ç) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezinin Müdürünü,

e) Program/eğitim koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu programı yürüten kişiyi,

f) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezinin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Üniversitede akademisyenler rehberliğinde çağdaş eğitim anlayışıyla çocukların becerilerinin gelişimine katkı sağlayan, bu amaçla çocuklara ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve destek hizmetleri veren Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Akademisyenlerin, akademik uzman ve araştırmacıların, çocuklar, aileler ve eğitimcilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim vermelerini sağlamak.

b) Üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirmek, çocukların ve gençlerin sosyo-kültürel, bilimsel ve sportif konularda gelişimlerini desteklemek ve bu alanlarda olumlu tutum, davranış ve beceriler geliştirmelerine katkıda bulunmak.

c) Çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel alanlarla ilişkili güncel bilgiyi o alanda çalışan akademisyenlerden, akademik uzman ve araştırmacılardan almalarını sağlamak, farklı akademik ortamlarda deneyim kazandırarak ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu yolla kariyer bilinci geliştirmek.

ç) Çocuklara kendini gerçekleştirmiş ve donanımlı bir birey olarak sahip olmaları gereken bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, açık fikirli olma ve etkili iletişim kurma gibi becerileri kazandırmak.

d) Herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına sahip olamayan çocukların eğitim alabilmelerini ve desteklenmelerini sağlayacak faaliyetler planlamak ve yürütmek.

e) Merkezin düzenlediği faaliyetlerde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, ulusal ve uluslararası çocuk üniversiteleri ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak.

f) Düzenlenen etkinliklerde yürütücü akademisyenlere araştırma imkanı vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdürlüğe vekâlet eder. Yardımcının vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkez ile Üniversite birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki, gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylama sonucunun eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek.

c) Merkezin planlanan programlarına, modüllerine katılacak çocuk sayısı ile başvuru ve öğrenci kabulü usulleri, katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak.

ç) Merkezin araştırma imkânlarının kullanılması hususunda Merkez ile akademisyenlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

d) İhtiyaç duyulan durumlarda Üniversite içinden ve diğer kurum ve kuruluşlardan ilgili akademisyen, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini Müdüre sunmak.

e) İhtiyaç duyulan durumlarda Merkezde yarı ya da tam zamanlı gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversitenin öğretim elemanı olan en az altı kişi en fazla yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır, kararlar toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alan koordinatörü, program koordinatörü ve görevleri

MADDE 12 – (1) Alan koordinatörü; Üniversitede görevli akademik personel arasında bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarda görev yapmak üzere Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Alan koordinatörünün görevi; Danışma Kurulu tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak hedef kitlenin seçim ölçütlerini, derslerini, akademik takvimini, ders programlarını belirlemektir.

(3) Program koordinatörü, alan koordinatörünün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirilir. Program koordinatörü, alan koordinatörü ile işbirliği içinde çalışır. Gerçekleştirilen program sona erdiğinde görev süresi biter.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.