1 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31055

YÖNETMELİK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK

DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, faaliyetlerine, organlarına, çalışma şekline ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetimine, organlarına, faaliyetlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Psikoloji Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin “ürettiği bilgiyi ülke ve insanlık yararına kullanan, nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan, evrensel düzeyde eğitim veren yenilikçi bir akademik kurum olmak” misyonu doğrultusunda, alandaki öğrenci ve akademisyenlerin bilgi, beceri ve mesleki donanımını arttıracak sertifika programları, eğitim, kurs, uygulama olanakları sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik araştırmalar yapmak ve yayımlamak, topluma yönelik eğitim hizmetleri vermek, projeler hazırlayıp uygulamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin faaliyet alanına giren konularda sertifikalı-sertifikasız örgün veya uzaktan eğitim programları ile kurslar düzenlemek.

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde kamu ve özel sektörde çalışanlar ile akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sürekli eğitim programları ve benzeri toplantılar düzenlemek.

c) Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda araştırmalar yapmak ve merkezin faaliyet alanları ile ilgili elde edilen araştırma sonuçlarını sunmak ve etkileşim ağları içinde paylaşılmasını, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Psikoloji alanında çalışan profesyonellere ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitim programları düzenlemek, öğrencilere staj ve süpervizyon altında uygulama yapma imkânı sağlamak.

d) Merkez bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen verileri yayımlamak.

e) Merkezin amaçları çerçevesinde halka yönelik bilgilendirme ve müdahale programları düzenlemek.

f) İlgili konuları sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki ve siyasi çerçevede ele alan lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders, seminer ve tez çalışmaları yapılması için destek olmak.

g) İlgili konularda bilimsel, sanatsal etkinliklerin desteklenmesi için iç ve dış yazışmalar yapmak, bilimsel, sanatsal ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

ğ) Merkezce düzenlenen programlara katılanlara, ilgili mevzuat ve Üniversitenin yetkili organlarınca belirlenen kurallara göre belge vermek.

h) Merkezin amaçları kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ı) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu ve konu ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezi, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

g) Oluşturulan araştırma gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra raporu Rektöre sunmak.

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ı) Merkezin kadro ihtiyaçlarını tespit edip Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı katılır ve Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir.

(3) Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, varsa müdür yardımcısı ve Müdürün Üniversite öğretim elemanları arasından önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her yıl en az iki kez olağan, gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Müdür, işin gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü hallerde görüşlerinden yararlanmak üzere, danışma ve özel ihtisas komisyonları oluşturmak.

b) Merkeze bağlı inceleme, araştırma, uygulama birimleri kurmak, koordinatörlük ihdas ederek görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

c) Merkez Müdürünün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, bunların uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen, Üniversitenin içinden veya dışından konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcisi üyelerden veya konu ile ilgili toplam sekiz uzman kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.