29 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31054

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ DAMGA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/2007 tarihli ve 26400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Damga: Muayene sonucu uygun olduğu anlaşılan ölçü ve ölçü aletlerinin dışardan istenmeyen müdahalelere açık yerlerinin kapatılması ve emniyet altına alınması için kullanılan, üzerinde bu Yönetmelikte belirtilen bilgilerin yer aldığı yakma, asitle aşındırma, yapıştırma, basma, vurma veya tele takılan kurşunun sıkılması suretiyle yapılan veya kendinden yapışma özelliğine sahip, çıkartıldığında tahrip olan, muayene geçerlilik süresince akma, solma yapmayan, ortam şartlarına dayanıklı özel olarak hazırlanmış sitikırı/hologramlı etiketi veya kelebek mühürleme sistemi veya elektronik olarak emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlayan sistemi,

c) Damganın iptali: Muayeneler sonucunda mevzuat hükümlerine uygun olmadığı tespit edilen ölçü ve ölçü aletlerinin kullanılmayacak şekilde bağlanmasını,

ç) Geçici damga: Bakanlık tarafından ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarını yapmak üzere yetkilendirilen servisler tarafından tamir ve ayar işlemini müteakip yapılan damgayı,

d) Genel Müdürlük: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,

e) İl müdürlüğü: Sanayi ve teknoloji il müdürlüklerini,

f) Kanun: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,

g) Periyodik muayene damgası: İlk, periyodik ve stok muayenelerinden herhangi biri yapıldıktan sonra, bir sonraki periyodik muayenenin yapılacağı yılı belirten, her periyodik muayene dönemi için değişik renklerde olan ve kendiliğinden yapışma özelliğine sahip, çıkartıldığında tahrip olan, özel olarak hazırlanmış hologramlı etiketi,

ğ) Servis: Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesini veya muayenesi ile birlikte tamir ve ayarını yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişilere ait iş yerini,

h) Servis kodu: Servise Bakanlık tarafından verilen Servis Hizmetleri Yetki Belgesi numarasını,

ı) Tamir ve ayar servisi/istasyonu: Ölçü ve ölçü aletinin tamir ve ayarını yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişilere ait iş yerini

i) 2009/34/AT: 11/1/2010 tarihli ve 27459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yer alan “71/316/AT’ta” ibareleri “2009/34/AT’ta” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“17/10/2008 tarihli ve 27027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği kapsamında üretim yapan imalatçılar tarafından kullanılacak damgada; 2009/34/AT’ta belirtilen şekilde ve ölçülerde olmak üzere; altıgen, "e", stilize harf ve rakamlar bulunur. Altıgen içerisinde damganın yapıldığı yılı gösteren yıl işareti, "e" nin üst bölümünde ülke kodu "TR" ile özel damgayı ifade eden "4" rakamı, "e" nin alt bölümünde "il trafik kodu", kuruluşu ifade eden ‘1’, ‘2’, ‘3’, … ve devamında kişiyi ifade eden ‘1’, ‘2’, ‘3’, … gibi kod numarası bulunur. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ilave emniyet tedbiri olarak plastik damga da kullandırabilir. Bu imalatçıların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Servis Damgası

MADDE 8/A – (1) Servis tarafından yapılacak muayenelerde kullanılacak tüm damgalar güvenilir ve izlenebilir olmalıdır.

(2) Servisler tarafından kullanılacak damgada; ölçü aletinin ilgili mevzuatında aksi bir hüküm bulunmadığı takdirde servis tarafından belirlenen servisi tanıtıcı işaret/logo, servis kodu, ölçü aletinin periyodik muayenesinin izlenme süresine uygun tarih bilgisi veya yılın son iki rakamı ve muayeneyi yapan personele ait kodlamaların bulunması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Muayeneler sonucunda mevzuat hükümlerine uygun olmadığı tespit edilen ölçü ve ölçü aletleri, ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde il müdürlüğü personelince, Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarınca veya muayene yapmaya yetkili servislerce damgaları iptal edilerek kullanımdan men edilir.

(2) Bakanlık tarafından tamir ve ayar yapmakla yetkilendirilmiş kişiler; muayeneler sonucunda tamire sevk edilenler ile ölçü ve ölçü aletlerinde meydana gelecek arıza veya teknik/teknolojik ihtiyaçlar sebebiyle ölçü ve ölçü aleti sahibi veya kullanıcılarından gelecek talepler üzerine, bu ölçü ve ölçü aletlerinin damgalarını sökerek tamirini yapabilirler. Ölçü aletlerinin damgaları sökülürken tamir ve ayar yetki belgesi sahibi kişi tarafından, geçici damga ile damgalanacak olanlara, iki nüsha tutanak düzenlenir. Bu tutanakta ölçü aletinin tipi, markası, modeli, seri numarası, sökülen damganın yılı, geçici damganın yapıldığı tarih bilgileri yer alır. Düzenlenen bu tutanağın bir nüshası ölçü aleti sahibine verilir. Tutanağın diğer nüshası gerektiğinde ibraz edilmek üzere en az bir yıl süre ile tamir ve ayar yapmakla yetkilendirilmiş kişilerce muhafaza edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Geçici damga yapılması

MADDE 9/A – (1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre damgaları sökülen ölçü ve ölçü aletlerinden; sabit ve sökülüp taşınması güç olanlardan tamir sonrası ilk muayeneye hemen tabi tutulamayanlar, tamir ve ayar yapmakla yetkilendirilmiş kişiler tarafından geçici damga ile damgalanır. Geçici damganın yapıldığı tarihi belirten tutanak düzenlenir.

(2) Geçici damga süresi, tutanakta belirtilen geçici damganın yapıldığı günü takip eden gün birinci gün sayılmak üzere on beş gündür. Geçici damgası yapılan ölçü ve ölçü aleti kullanıcısı tarafından, geçici damga süresi içerisinde ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgasının yapılması için başvurusunun usulüne uygun olarak yetki kapsamına göre servise/il müdürlüğüne iletilmiş olması zorunludur. On beşinci günün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş günü de yapılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcılara damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Genel Müdürlük, il müdürlükleri ve belediyelerin kullanacağı kurşun damgaların bedelleri Bakanlıkça ödenmek üzere Bakanlık tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne yaptırılır.

(2) Servisler, özel damga yetkisi almış imalatçılar ile tamir ve ayar servisleri tarafından kullanılacak damgalar yaptırılmadan önce yetkilendirme durumuna göre Genel Müdürlük veya il müdürlüğünden uygun görüş alınır.

(3) Servislerin kullanacağı damgaların yaptırılması, güvenliği ve izlenebilirliğinden servisler sorumludur. Servislerin kullanacağı kurşun damgalar, Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak servisler tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne yaptırılır ve damga bedeli ilgili servis tarafından ödenir.

(4) Tamir ve ayar servislerinin geçici damgalamada kullanacağı damgalar, tamir ve ayar servisleri tarafından yaptırılır.

(5) Özel damga yetkisi alan imalatçıların kullanacağı kurşun damgalar, Genel Müdürlük tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne yaptırılır ve damga bedeli ilgili imalatçı tarafından ödenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/1/2007

26400