27 Şubat 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31052

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

GAZ KAYNAK DONANIMI-300 BAR’A KADAR (30 MPa) BASINÇ REGÜLATÖRLERİ

VE DEBİMETRELİ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ-KAYNAK, KESME VE

BENZERİ İŞLERDE KULLANILAN GAZ TÜPLERİ İÇİN TEBLİĞ

(TS EN ISO 2503) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/25)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS- 2020/25)

MADDE 1 – 18/10/2012 tarihli ve 28445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Kaynak Donanımı-300 Bar’a Kadar (30 MPa) Basınç Regülatörleri ve Debimetreli Basınç Regülatörleri-Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin Tebliğ (TS EN ISO 2503) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/25) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.