27 Şubat 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31052

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

GAZ TÜPLERİ-TAŞINABİLİR-TAMAMEN SARILMIŞ KOMPOZİT TÜPLER İLE

İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 12245+A1) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/42)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/23)

MADDE 1 – 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Tüpleri-Taşınabilir-Tamamen Sarılmış Kompozit Tüpler ile İlgili Tebliğ (TS EN 12245+A1) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/42) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.