27 Şubat 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31052

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTEGRATİF TIP YÖNTEMLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2019 tarihli ve 30959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi İntegratif Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bahsedilen yöntemlerin mevzuata uygun olarak doğru bir şekilde bilinmesi ve uygulanması amacıyla ulusal ve uluslararası kurs, kongre, sempozyum, eğitim programları, panel gibi programlar düzenlemek, düzenlenmesine katkıda bulunmak, desteklemek ve gerektiğinde bu tedavi yöntemlerinde ilgili mevzuata göre sertifika verilecek programlar düzenlemek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Üniversitenin Tıp Fakültesinde kadrolu çalışan, geleneksel, tamamlayıcı ve rejeneratif tıp tedavi yöntemlerine ilişkin çalışmaları olan hekim öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar atanabileceği gibi, gerek duyulduğu zaman görev süresi dolmadan görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun üyesi ve başkanıdır. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri; Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen, Tıp Fakültesinde kadrolu çalışan, konu ile ilgili bilimsel çalışmaları olan beş hekim öğretim elemanı ve Hemşirelik Fakültesinde kadrolu çalışan, konu ile ilgili bilimsel çalışmaları olan bir öğretim elemanı olmak üzere altı öğretim elemanından oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen kurs, seminer ve eğitim programları gibi aktiviteler düzenlemek.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/11/2019

30959