27 Şubat 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31052

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

GAZ TÜPLERİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 14245, TS EN 13953+A1,

TS EN ISO 15995) (TEBLİĞ NO: MSG – MS - 2013/21)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/26)

MADDE 1 – 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Tüpleri ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 14245, TS EN 13953+A1, TS EN ISO 15995) (Tebliğ No: MSG - MS - 2013/21) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.