26 Şubat 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31051

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNA YAPILACAK RAPORLAMALARA İLİŞKİN

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (IV-87.1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (IV-87.1.a)

MADDE 1 – 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)’in 6 ncı maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(8) Bu maddenin birinci fıkrasındaki raporlama yükümlülüğüne ilave olarak, dayanak varlık, sözleşme tipi ve raporlama yükümlüsü taraflar bazında, Tebliğ ekinde yer alan tablolardaki Kurulca belirlenecek alanların VDK’ca belirlenecek esaslarla işlem gününde VDK’ya raporlanması Kurulca zorunlu tutulabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/10/2018

30578