25 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31050

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1036 CIVATALAR-DELİK BAŞLI, METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2019/38)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/17)

MADDE 1 – 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1036 Cıvatalar-Delik Başlı,  Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2019/38)’e 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir.

“Yürürlükten kaldırılan standart

MADDE 7/A – (1) 27/6/1973 tarihli ve 14577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS/1036 “Civatalar (Delik Başlı Metrik Vidalı)” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2019

30995