25 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31050

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1033 CIVATALAR VE SOMUNLAR-ANKRAJ İÇİN, METRİK STANDARDI

İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2019/37)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/16)

MADDE 1 – 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1033 Cıvatalar ve Somunlar-Ankraj İçin, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2019/37)’e 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir.

“Yürürlükten kaldırılan standart

MADDE 7/A – (1) 27/6/1973 tarihli ve 14577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS/1033 “Civatalar (Ankraj İçin Metrik Vidalı)” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2019

30995