25 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31050

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIBBİ AROMATİK BİTKİLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ADYÜ-TABUM): Adıyaman Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ekonomik katma değeri olan tıbbi, aromatik ve kokulu bitkilerin ekolojik çeşitlilik potansiyelini araştırmak, kültüre alma çalışmaları yapmak, yetiştirmek, üretmek ve kullanıma sunmak.

b) Pilot üretim tesisi kurarak ülkemizin yüksek ihracat potansiyeline sahip tıbbi ve kozmetik bitkilerinin kültüre alınması, üretimi, satışı ve sertifikalı tohum üretimi konularında çalışmaları yürütmek.

c) Halk arasında çeşitli amaçlarla kullanılan bitkilerin kullanımları ile ilgili bilgileri derlemek ve ilaç olarak değerlendirme çalışmalarına temel olacak bilgileri tespit etmek.

ç) Tıbbi ve aromatik bitkileri içeren bütün standart bitkisel drogların ve bitkisel hammaddelerinin (sabit yağlar, uçucu yağlar ve ekstreler) bulunduğu bir herbaryum oluşturmak.

d) Tıbbi, aromatik ve kokulu bitkisel ürünler ile doğal gıda katkısı, ilaç ve kozmetik ürünlerin biyolojik, kimyasal, farmakolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelenmesini sağlamak amacıyla gerekli araştırma-geliştirme altyapısını kurmak.

e) Doğal kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri; biyolojik, toksikolojik, farmakolojik ve klinik değerlendirmeleri ile biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik çalışma ve araştırmalarını yapmak ve yaptırmak.

f) Tıbbi, aromatik ve kokulu bitkilerin hastalıklara karşı potansiyel tedavi edici özelliklerini belirlemeye ve etken maddelerin etki mekanizmalarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar ile etken maddelerin ilaç olarak alımı ve hedef dokuya dağılımıyla ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, elde edilen materyalin ilaç ve besin takviyesi olarak kullanımı için özel sektör ile işbirliği yaparak katma değeri yüksek ürünler geliştirmek.

g) Tıbbi, aromatik ve kokulu bitkiler konusunda yeni teknolojiler geliştirmek ve dünyada yeni geliştirilen teknolojileri takip etmek, transfer etmek, adaptasyon çalışmalarını yaparak elde edilen sonuçları üniversiteler, diğer araştırma kurumları, ilgili kamu kurumları ve özel sektörün kullanabileceği hale getirmek, üniversite-sanayi işbirliği için yardımcı olmak.

ğ) Genelde tüm Türkiye’de özelde ise Adıyaman ili ve çevre illerde; tıbbi, aromatik ve kokulu bitkiler tarımı, ticareti ve sanayisinin gelişmesine öncülük etmek.

h) Türkiye’de mevcut flora zenginliği ile özellikle Adıyaman ve çevresi biyolojik çeşitliliğin envanterinin çıkarılması, korunması ve verimli şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel araştırmalar yapmak, biyolojik çevrenin korunması bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak.

ı) İnsan sağlığı için dünyada kullanılmakta olan doğal ilaç ve gıda katkı maddelerini taramak, bunların bileşimine giren doğal ürünleri belirlemek ve Türkiye'de bulunanların analizini yaparak bunlardan ilaç hammaddesi elde etme imkânlarını araştırmak, ürün geliştirme ve pilot ölçekte üretme ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek.

i) İlaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektörünün gereksinim duyduğu doğal hammadde, ara madde ve ürünlerin üretiminde dış ülkelere bağımlılığı en aza indirecek araştırmalar yapmak, bilimsel önerilerde bulunmak, teknoloji seçimi ve üretimi konularında danışmanlık yapmak.

j) İnsan kaynaklı etkiler nedeniyle genetik erozyona ve tahribata uğrayan Anadoludaki bitki gen havuzunun daralmasını engellemek için projeler geliştirmek.

k) İklim değişikliği, savaş, kıtlık ve hastalık gibi olası felaket durumlarında bitki gen kaynaklarımızın korunması ya da ülkemizde yapılan ve yapılacak olan kültürel ıslah çalışmalarına kaynak oluşturmak için özellikle bölgesel bazlı ata tohumların korunması amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak güvenli bir saklama ortamı oluşturmak.

l) Ülkemiz bitki gen kaynaklarının temelini oluşturan ata tohumların önce yerel sonra da ulusal ölçekte ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanarak koruma altına alınmasını sağlamak ve sonrasında tohumlar üzerinde adaptasyon çalışmaları yapmak ve bunun sonucunda bilim dünyasına yeni bilgi akışı sağlamak.

m) Kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki gen kaynaklarımızın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasına yardımcı olmak.

n) Gelecekte bitkilerle yapılacak biyotik ve abiyotik stres çalışmaları için bir bilimsel veri kütüphanesi oluşturmak.

o) Bitki genetik kaynakları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler tesis etmek, protokoller yapmak, programlar düzenlemek.

ö) Bitki gen kaynaklarının, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmasını ve muhafazasını sağlamak.

p) Tıbbi ve kozmetik bitkiler konusunda halka ve ilgililere yönelik aydınlatıcı ve eğitici konferanslar, seminerler, kurslar, sergi, sempozyum ve eğitim programları düzenlemek.

r) Merkezin faaliyet alanına giren konularda Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite öğrencilerine, personeline, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.

b) Merkezin amaçları kapsamında ihtiyaç duyulan her konuda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) İlgili kamu ve özel kuruluşlara yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Rektör tarafından verilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Yönetim Kurulu üyeleri arasından birisi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Görev süresi iki yıldır. Müdürün görev süresi bitince, yardımcısının da görevi sona erer. Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen iki kat aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, Rektör tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek.

b) Derleme, araştırma, arşivleme, müzeleme, uygulama ve yayın konularında sunulan projeleri ve talepleri değerlendirerek önerilerde bulunmak.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önermek.

d) Teklif edilen eğitim programlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği iş ve işlemleri hususunda karar almak.

f) Merkezin bütçesini hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan Üniversite öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış bilim adamları, araştırmacılar ve sanatçılar arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en fazla sekiz üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.