25 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31050

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ADYÜTTO): Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılmasını, ulusal ve uluslararası finansal hibe programlarından daha fazla yararlanılmasını, üretilen bilginin topluma yayılmasını ve ticari ürüne dönüştürülmesini, akademik girişimciliğin teşvik edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasını ve Üniversite kaynaklı buluşların korunarak ticarileştirilmesini, araştırmacıların girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesini ve teknoloji transferini sağlayarak katma değer oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri kapsamında; farkındalık, tanıtım, bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile Üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak, tekno girişimin yaygınlaştırılmasını ve özendirilmesini, Üniversitedeki bilgi ve deneyimin sanayiye transfer edilebilmesini, fikri sınai mülkiyet hakları konusundaki bilgi ve bilincin artırılması ile bu alandan elde edilen bilgi ve deneyimin paylaşılarak iyi uygulamaların çoğaltılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler kapsamında; başta Üniversite bünyesindeki akademisyenler olmak üzere bölgedeki firmaları doğru fon kaynaklarına yönlendirme, ilgili fon kaynakları için proje hazırlama, ortaklık oluşturma, proje yürütme ve raporlama gibi konularda destek ve hizmet sağlamak.

c) Üniversite-sanayi işbirliği hizmetleri kapsamında; Üniversitenin araştırmacı ve araştırma altyapısını kullanarak başta Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalar olmak üzere ekosistem dışındaki firmaları kapsayacak şekilde Üniversite-sanayi işbirliği ortamının oluşturulmasını sağlamak.

ç) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve lisanslama hizmetleri kapsamında; patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetler sunmak.

d) Girişimciliğin geliştirilmesi ve şirketleşme hizmetleri kapsamında; potansiyel girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konusunda danışmanlık hizmeti ve çekirdek sermaye ile diğer yatırım imkânlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir müdür yardımcısı görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır. Müdür, geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısını vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Vekâletin altı ayı geçmesi durumunda Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Yönetim Kurulunun direktifleri doğrultusunda, merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve onay için Rektöre sunmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin faaliyetleri ve projelere yönelik teşkil edilen faaliyetler ile ilgili olarak altı ayda bir Yönetim Kuruluna rapor vermek.

f) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

g) Merkezin ve projelere yönelik teşkil edilen çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak altı ayda bir Yönetim Kuruluna ilerleme raporu sunmak.

ğ) Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak ve Rektörün onayına sunmak, Rektörün onayı alındıktan sonra uygulamak.

c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak, Rektörün onayı alındıktan sonra uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörün bilgisine sunmak.

d) Merkezin kadro ihtiyaçlarını Rektöre sunmak, Rektörün onayı alındıktan sonra uygulamak.

e) Merkezin ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak, Rektörün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra uygulamak.

f) Merkezin amaçları doğrultusundaki, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan faaliyet ve projelere destek sağlamak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları Rektöre sunmak, Rektörün önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra uygulamak.

ğ) Çalışma gruplarını ve bu gruplarda yer alacak personeli görevlendirmek ve faaliyetlerini takip etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.