25 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31050

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adıyaman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adıyaman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumlusu: Adıyaman Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlere ait birim sorumlusunu,

b) Merkez: Adıyaman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

f) Üniversite birimleri: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Öğrencilere ve mezunlara iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak, her adayın piyasa nitelik ve gereklerine göre meslekî ve kişisel becerilerini arttırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürütmek.

b) Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için adaylara danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek.

c) Merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

ç) Kamu-üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerinde öğrencilerin yer almaları ile sağlayacakları katkılara dair koordinasyonu sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Birim sorumlularının liderliğinde faaliyet ve etkinlikler planlamak.

b) Üniversitede verilen akademik bilgiyi çalışma yaşamındaki uygulama ile birleştirerek, hem teorik temele hem de uygulamaya hakim bireyler yetiştirmek.

c) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, işgücü piyasasının yapısı ve işleyişi, arz ve talep tarafındaki beklentiler, meslekler, mesleki eğitim, çalışma yaşamı ve kariyer süreçleri hakkında öğrencileri ve mezunları bilgilendirmek.

ç) Üniversitenin öğrenci ve mezunlarının iş arama davranışlarını geliştirmek.

d) Üniversitenin öğrenci ve mezunlarının akademik gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla eğitim, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve eğitimler vermek.

e) Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, Üniversitenin öğrenci ve mezunlarının sosyal sorumluluk bilinçlerini ve sosyal ve beşeri sermayelerini geliştirmelerini sağlamak.

f) Üniversite tarafından iş dünyasına kazandırılmış olan nitelikli mezunlarla öğrencilerin bir araya gelmesi için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek.

g) Bireysel kariyer planlama, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş ve staj başvuruları, meslek ve sektör tanıtımları, yüksek lisans başvuruları ile çeşitli sınavlar konusunda danışmanlık hizmeti sağlamak.

ğ) Alternatif kariyer planları bağlamında girişimcilik ve yenilikçilik konusunda farkındalık oluşturmak.

h) İş dünyasının temsilcileri ile Üniversite öğrencilerini buluşturmak amacıyla kariyer günleri etkinlikleri düzenlemek.

ı) Kamu ve özel sektör bağlamında çeşitli sektörleri öğrencilere tanıtmak için, sektör ve meslek tanıtım toplantıları düzenlemek.

i) Üniversite öğrencilerine sektörel beklentiler doğrultusunda bilgi, beceri ve nitelik kazandırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.

j) Bölgedeki işletme veya kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunlarını bir araya getirerek açık olan pozisyonlar ve staj imkanları konusunda bilgi sağlamak ve işletmelerden gelen iş ilanları ve stajyer taleplerinin öğrenci ve mezunlara duyurulmasını sağlamak.

k) Üniversitenin farklı bölümlerinden ve öğrencilerinden gelecek taleplere göre mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyecek çeşitli konularda konferans ve seminer düzenlemek.

l) Mezunların kariyer gelişimlerini izlemek ve planlamak.

m) İşgücü piyasasının gereklerine yönelik nitelikler kazandırarak Üniversitenin öğrencileri ve mezunlarının istihdam edilebilirliklerine katkı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin amaç ve hedeflerine uygun olarak düzenlenecek faaliyetlerin yürütülmesi ve denetimini sağlamak.

c) Üniversite bünyesi ya da dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bağlantılar oluşturmak.

ç) İhtiyaç ve talepleri belirlemek için Üniversite birimleriyle iletişim halinde olmak.

d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları her yıl sonunda ve istenildiğinde Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak Rektöre sunmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki öğretim elemanını üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Görev süresi sona eren müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim elemanından oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili plan ve programların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

c) Müdürün, Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin bütçe planlarını düzenlemek.

d) Merkezin gerçekleştirdiği faaliyetleri yıllık olarak değerlendirmek.

e) Merkez tarafından planlanan etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

f) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birim sorumluları ve görevleri

MADDE 13 – (1) Birim sorumluları, Merkez faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdürebilmek için Üniversite bünyesinde her fakülte, yüksekokul ve enstitü tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

(2) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Birimlerinin talep ve isteklerini Merkeze bildirmek.

b) Gerçekleştirilmesi istenen ve planlanan faaliyetlerle ilgili yönlendirme yapmak.

c) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin görevli oldukları fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda duyurulmasını sağlamak.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.