22 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31047

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 2337-18 PİMLER-BÖLÜM 18: YİVLİ-UCU BOMBELİ-UZUNLUĞUN YARISINA

KADAR YİV AÇILMIŞ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2020/20)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 2337-18 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm 18: Yivli-Ucu bombeli-Uzunluğun yarısına kadar yiv açılmış” standardın revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standart, anma çapı 1,5 mm < dı < 25 mm, dış yüzeyinde üç eşit aralıkta, uzunluğunun yarısı kadar boylamasına yiv açılmış, ucu bombeli pimlerin boyutlarını ve teknik sipariş özelliklerini kapsar. Bu pimler, yerleştirme deliğine H11 toleransında sıkı bir şekilde geçirilerek, tutma halkalarını, tutma rondelalarını, yayları vb. aksamı tutmak için tasarımlanmıştır.

(2) Bu standart kapsamındaki pimler; tutma halkalarını tutmak için yivli pimler (Tip A), tutma rondelaları için yivli pimler (Tip B) ve yuvarlaklaştırılmış yivli pimler (Tip C) olarak ayrılırlar.

(3) Not-Tolerans sınıfı H11, pimin içine girdiği delikler için önerilir (TS EN ISO 8750’ye uygun pimler).

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 2337-18 (Mayıs 2001) “Pimler-Yivli-Ucu bombeli-Uzunluğun yarısına kadar yiv açılmış” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 28/1/2019 tarihli toplantısında revize edilip Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilen TS 2337-18 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm 18: Yivli-Ucu bombeli-Uzunluğun yarısına kadar yiv açılmış” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 2337-18 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm 18: Yivli-Ucu bombeli- Uzunluğun yarısına kadar yiv açılmış” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 2337-18 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm 18: Yivli-Ucu bombeli- Uzunluğun yarısına kadar yiv açılmış” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 2337-18 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm 18; Yivli-Ucu bombeli-Uzunluğun yarısına kadar yiv açılmış” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 2337-18 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm 18: Yivli-Ucu bombeli- Uzunluğun yarısına kadar yiv açılmış” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir, iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 7/5/2001 tarihli ve 24395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/38-39) ile yürürlüğe konulan TS 2337-18 “Pimler-Yivli-Ucu bombeli-Uzunluğun yarısına kadar yiv açılmış” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.