22 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31047

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN ISO 6134 LASTİK HORTUM VE HORTUM TAKIMLARI-DOYGUN BUHAR

İÇİN-ÖZELLİKLER STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2020/19)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 6134 (Mart 2017) “Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu Standard, doymuş buhar ve yoğuşmuş sıcak su iletmek için tasarlanmış, en yüksek çalışma basıncı 6 bar olan düşük basınçlı ve en yüksek çalışma basıncı 18 bar olan yüksek basınçlı olmak üzere iki tipe ayrılan, kauçuktan yapılmış hortum ve hortum takımları ile metal hortum bağlantılarına ilişkin gereklilikleri kapsar.

(2) Her bir tip hortum ve hortum takımı, yağa dayanımlı kaplamaya sahip veya yağa dayanımlı olmayan kaplamaya sahip olmak üzere, iki sınıfa ayrılır.

(3) Not-Kullanımda olan ve depolanan hortum takımlarının deney sıklıklarıyla ilgili bilgi Ek A ve Ek B’de verilmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 6134 (Aralık 2006) “Lastik hortum ve hortum takımları- Doygun buhar için-Özellikler” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 20/3/2017 tarihli toplantısında adapte Türk Standardı olarak yayımına karar verilen TS EN ISO 6134 (Mart 2017) “Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 6134 (Mart 2017) “Lastik hortum ve hortum takımları- Doygun buhar için-Özellikler” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS EN ISO 6134 (Mart 2017) “Lastik hortum ve hortum takımları- Doygun buhar için-Özellikler” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN ISO 6134 (Mart 2017) “Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN ISO 6134 (Mart 2017) “Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 13/7/2009 tarihli ve 27287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2009/06) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.