22 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31047

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar ile diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Öğrencinin Fakültede öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere almış olduğu tüm derslerin katılımıyla elde edilen ve başarısını belirleyen Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) Akademik danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma, mezuniyet işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olmak üzere Dekan tarafından görevlendirilmiş öğretim elemanını,

c) AKTS: Öğrencinin yurt içinde ve yurt dışında aldığı ve başarılı olduğu ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Anabilim dalı: Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim dalını,

d) Anabilim dalı kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim dalına ait anabilim dalı kurulunu,

e) Dekan: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

f) Fakülte: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

h) Öğrenci: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisini,

ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

i) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,

k) Staj: Üçüncü, dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders, seminer ve hasta uygulamaları ile ilgili çalışmayı,

l) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

m) Üniversite Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Yatay Geçiş, Öğrenci Statüsü, Öğrenci Katkı

Payı/Öğrenim Ücreti ve Ders Muafiyetleri

Kabul ve kayıt

MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırmaya hak kazanan aday, kaydını Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, e-Devlet üzerinden veya Üniversitenin belirlediği kayıt merkezinde şahsen yapar.

(2) Mazereti nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin ettiği vekil aracılığıyla kesin kaydını yaptırabilir.

(3) Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresi tebligat adresidir.

(4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

(5) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ve ders muafiyeti

MADDE 6 – (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yatay geçiş yapan öğrenciler ile daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin derslerinin denklikleri ve muafiyet işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 7 – (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması şarttır.

(2) Fakültede derslere dinleyici öğrenci veya özel öğrenci kabul edilmez.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 8 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen miktarlarda öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdürler. Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yenileme, ders alma

MADDE 9 – (1) Öğrenciler; her ders yılı başında bir önceki yılın başarı durumuna göre ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde Üniversite Yönetim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini süresi içinde ödeyerek kaydını yenilemek, ders kaydını yaptırmak ve akademik danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen ve geçerli mazereti olan öğrencinin kaydı, öğrencinin mazeretini belirten bir dilekçe ile yarıyılın başladığı tarihi izleyen ikinci haftanın sonuna kadar Dekanlığa başvurması hâlinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim-öğretimin başladığı tarihi izleyen dördüncü haftanın sonuna kadar yenilenir.

(3) Azami süre içerisinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanmış ilgili döneme ait öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile devam edecekleri ve/veya sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını, akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde yaptırmaları gerekir. Dersin programdan kalkmış olması durumunda, öğrenci Eğitim-Öğretim Alt Kurulunca onaylanmış yürürlükte olan programdaki eşdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki öğrenci, ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrenciye tanınan diğer haklardan yararlanamaz.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıllar/yıllar öğrenim süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Süresi, Öğretim Dili, Danışman, Öğretim Programı, Öğretim Yılı,

Dersler, Ders Tekrarı, Derslere Devam ve Ön Koşul

Eğitim süresi

MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır. Her yıl güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(2) Fakültede eğitim-öğretim, yıl esasına göre örgün eğitim şeklinde yapılır ve sınıf geçme sistemi uygulanır.

(3) Öğrenciler beş yıllık eğitim-öğretim süresini en fazla sekiz yılda tamamlamak zorundadır. Bu süre içerisinde mezun olamayan öğrencilere; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Öğretim dili

MADDE 11 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Ancak Senato kararı ile öğretim programlarındaki bazı dersler yabancı dilde verilebilir.

Akademik danışmanlık

MADDE 12 – (1) Her öğrenci için Dekan tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin yarıyılda/yılda izleyeceği dersler, programında yapılacak değişiklikler ve kayıt yenileme işlemleri danışman onayı ile kesinleşir. Danışmanların görevleri ile ilgili konular Senato tarafından düzenlenir.

Eğitim-öğretim programı

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim programı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Eğitim-öğretim çalışmaları; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik dersler, laboratuvar, preklinik uygulama, staj, poliklinik, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamalar, saha çalışmaları, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, ödev çalışması, seminer ve benzeri çalışmalardır.

(3) Eğitim-öğretim çalışmaları genelde bir eğitim-öğretim yılı sürelidir. Bu süreler; eğitim-öğretim planında veya Senato kararlarında belirtilmek koşuluyla farklı olarak düzenlenebilir. Ancak bazı dersler özellikleri itibarıyla yarıyıllıktır.

(4) Dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, klinik öncesi uygulamalar, seminer ve staj/klinik uygulamalarını kapsar. Öğrenci grupları ile güncel eğitim-öğretim metotları kullanılarak yapılır. Her bir ders saati 40 dakikadan az olamaz. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında 10 dakika ara bırakılacak şekilde düzenlenir.

(5) Öğretim programı, program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur.

a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi (diploma programına ait genel hükümler), kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, program yeterlilikleri, mezunların mesleki profili, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve notlandırma, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.

b) Ders bilgi paketinde; dersin ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, AKTS (Öğrenci İş Yükü) tablosu ve dersin program yeterliliklerine katkısını belirten tablolar bulunur.

(6) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencilerin almakla yükümlü olduğu ders ve uygulama kredisi toplamı 60 AKTS'dir. Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim süresince öğrencinin almakla sorumlu olduğu ders ve uygulama kredisi toplamı 300 AKTS'dir.

Öğretim yılı

MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak stajlar gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı en az yirmi sekiz ve her yarıyıl en az on dört haftadır. Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Staj programları, akademik takvimin teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Eğitim-öğretim süreleri, gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

Dersler

MADDE 15 – (1) Dersler, saatleri, kredileri ve derslerin AKTS değerleri, zorunlu veya seçmeli olup olmadıkları, Anabilim Dalı Kurulu önerileri dikkate alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olarak öğretim programlarında yer alır.

(3) Zorunlu dersler, Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

(4) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:

a) Alan içi seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte öğretim programında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir.

b) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte öğretim programında yer almayıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

(5) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersleridir.

Ders tekrarı

MADDE 16 – (1) Öğrenci kaldığı sınıfta başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar eder.

(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi dersin açıldığı ilk dönemde tekrar eder veya yerine açılmış olan yeni bir seçmeli ders alabilir.

(3) Ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciye, bu ders veya dersleri sonraki dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir.

(4) Öğrenciler daha önce aldığı ve başarılı olduğu dersleri not yükseltmek için tekrar alamaz.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Preklinik laboratuvar çalışmaları, tartışma, seminer, alan ve klinik çalışmaları (gözlem/uygulama) ve teorik derslere devam zorunludur. Derslerde yoklama yapılır. Mazeretler de dâhil olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin en az %70’ine, klinik/pratik saatlerin de en az %80’ine katılmayan öğrenci o dersin yıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz.

(2) Derse devam durumları ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi genel sınav döneminden önce, dersin sorumlusu tarafından öğrencilere ilan edilir.

(3) Ortak zorunlu derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, devam zorunluluğu aranmaz.

Ön koşul

MADDE 18 – (1) Fakültede her öğretim yılında uygulanan bütün zorunlu teorik, pratik ve klinik dersler, bir sonraki yılın ön koşuludur. Fakültede ders geçme değil sınıf geçme sistemi uygulanır. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa ertesi yılda, bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece başarısız olduğu dersi/dersleri tekrarlar. Ancak bunları başardıktan sonra bir üst sınıfa geçer.

(2) Öğretim programlarında yer alan dersler ile programların yürütülüşü konusunda Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile başka şartlar konabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programının Yürütülüş Esasları

Klinik/pratik uygulama ve telafi

MADDE 19 – (1) Klinik/pratik uygulamaların içeriği, sayısı ve tamamlanması gereken asgari klinik/pratik uygulama oranı ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. I. II. III. sınıf öğrencilerinin preklinik derslerinden her yıl belirli sayıda pratik çalışmayı, verilen sürede başarılı olarak yapması zorunludur. Dönem I-II-III sınıflarındaki öğrencilerin uygulamalı derslerin yıl sonu sınavına girebilmesi için yapması zorunlu olan uygulamalı çalışmaların %70’ini akademik takvimdeki derslerin bitim tarihine kadar, %100’ünü telafi süresinin sonuna kadar tamamlamış olması gerekir. Sınav barajını en az 60 puan olarak tamamlayamayan öğrenci o pratik uygulamalarından başarısız sayılır ve yıl sonu sınavına giremez ve o uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. Bu durumda öğrenci, ilgili dersin ders ve ara sınavlarına girmek zorundadır.

(2) Preklinik pratik uygulamalarında, öğrenci öğretim yılı içinde belirli sayıda pratik çalışmasını verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Pratik çalışmasının asgari oranını tamamlayan öğrenciye eksik kalan pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir.

(3) Telafi süresi, preklinik pratik çalışmanın sonunda, öğretim yılı sonunda ya da normal süre ile birleşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalınca belirlenerek öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(4) Preklinik pratik çalışmasını verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(5) Öğrenci, pratik uygulaması olan mesleki zorunlu derslerden, devam zorunluluğunu yerine getirmiş olsa dahi, geçer başarı notunu alamayarak kalması durumunda ilgili dersi/dersleri açıldığı ilk dönem devam koşulunu da sağlayarak tekrar eder.

Klinik dersler (Staj/Gözlem)

MADDE 20 – (1) Stajlar; III. IV. ve V. sınıflarda yapılır. Toplum ağız diş sağlığı ile ilgili uygulamalar sınıf sınırlaması olmaksızın yapılabilir. Bunlardan;

a) III. sınıflar gözlemci öğrenci olarak, belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar. Diş hekimliği meslek eğitimi poliklinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

b) IV. ve V. sınıf stajlar, anabilim dalının görüşü alınarak Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

(2) Fakülte Kurulunun önerisi, Senato onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, staj programı ve grupları eğitim-öğretim yılı başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir.

(3) IV. ve V. sınıf stajlar; zorunlu ders statüsündedir. Bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve/veya hasta uygulamalarıdır.

(4) Öğrenciler, yıl sonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik veya staj çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanacak program gereği Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

(5) Staj sonu sınavı 2 aşamadan oluşur. 1 inci aşama, klinik/girişimsel yetkinliğin değerlendirilmesini; 2 nci aşama ise teorik bilginin değerlendirilmesini içerir. 1 inci aşamada staj süresince öğretim elemanları tarafından yapılan klinik değerlendirme ve/veya öğretim üyesi tarafından yapılacak sınav haftası değerlendirmesi ile puanlama yapılır. 2 nci aşama ise sözlü ve/veya yazılı sınav şeklinde yapılabilir. Puan ortalaması hesaplanırken, 1 inci aşamanın ağırlığı %60, 2 nci aşamanın ağırlığı %40’dır.

(6) Staj sonu sınavından başarısız olan bir öğrenci, staj sonu sınavının pratik değerlendirmesinden 60 ve üzeri not almışsa, telafi staj sonu sınavının sadece teorik aşamasına girer.

(7) Bir öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz.

(8) Klinik uygulamaları olan derslerde başarılı olan III. ve IV. sınıf öğrencileri, başarılı oldukları derslerde ilgili anabilim dalı başkanlıklarının izni ve düzenlemeleri ile ilgili kliniklerde belirlenen klinik uygulamaları yapabilirler.

(9) Fakültede teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan ERASMUS ve değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/pratik uygulamalı ders ve klinik ders (staj) yapılmaz. ERASMUS ve değişim programları hariç klinik ders veya staj için dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.

(10) Eğitim-öğretim yılında devamı alınmış, ancak başarısız olunmuş stajlar, anabilim dalından görüş alınarak Dekanlık tarafından belirlenen 6 hafta süreli program dâhilinde tekrar edilir. Telafi stajları her anabilim dalı için normal staj süresinin yarısı kadardır ve aralıksız olarak yarım gün olacak şekilde planlanır. Bütünleme sınavı öncesi telafi stajı yapmak için yeterli süre kalmaması durumunda öğrenci bir üst sınıfa geçemez, başarısız olduğu stajları bir sonraki ders yılında tekrar eder.

(11) Staj sonu sınavı pratik ve teorik olarak yapılan stajlarda, pratik olarak yeterli görülüp teorik olarak stajdan başarısız sayılan ve telafi stajı yapmayacak öğrenciler staj sayısı barajına dâhil edilmezler.

Dördüncü sınıf staj tekrarı

MADDE 21 – (1) IV. sınıfta öğrenci staj sonuna kadar klinik/pratik uygulamaların en az %60’ını eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik/pratik uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci staj sonu, bütünleme ve tek ders sınavına alınmaz. Klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.

(2) IV. sınıfta staj sonuna kadar klinik/pratik uygulamaların en az %60’ını eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayan öğrenci, eksik kalan uygulamaların 2 katını stajdaki uygulamaların %25’inden az olmamak koşuluyla, akademik takvimde belirlenen telafi süresinde tamamlar.

(3) Telafi stajından başarılı olmak için telafinin staj sonu sınavından en az 60 puan almak gerekir. Telafi stajından başarılı olanlar bütünleme sınavına girebilirler.

Beşinci sınıf staj tekrarı

MADDE 22 – (1) V. sınıfta öğrenci staj süresi içinde anabilim dalları tarafından belirlenen klinik/pratik uygulamaların en az %80’ini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik/pratik uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci staj sonu, bütünleme ve tek ders sınavına alınmaz. Klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.

(2) V. sınıfta staj sonuna kadar klinik/pratik uygulamaların en az %80’ini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayan öğrenci eksik kalan uygulamaların 2 katını stajdaki uygulamaların %25’inden az olmamak koşuluyla, akademik takvimde belirlenen telafi süresinde tamamlar.

(3) Telafi stajından başarılı olmak için telafinin staj sonu sınavından en az 60 puan almak gerekir. Telafi stajından başarılı olanlar bütünleme sınavına girebilirler.

(4) Staj tekrarında başarısız olanlar takip eden öğretim yılında yıl içinde yapılacak iş günü sayısı kadar devam ederek klinik stajı tekrarlar. Klinik uygulamadan geçinceye kadar, klinik uygulamayı tekrar eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Ders başarı notu

MADDE 23 – (1) Bir dersteki başarı durumu; yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı, laboratuvar, pratik ve benzeri uygulamalı çalışmalar ile ara sınav not ortalamasının birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir.

(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için en az 60 başarı puanına ulaşmaları gereklidir. Yıl sonu başarı puanı; yıl içi puan ortalamasının %40’ı ile yıl sonu sınav puanının %60’ının toplanması sonucunda elde edilen puandır. Bu puanların belirtilen şekilde hesaplanmış halinin en az 60 puan olması gerekir. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yıl sonu veya bütünleme sınavlarından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Staj sonu sınavında başarılı olabilmek için en az 60 puan almak zorunludur.

(3) Not ortalamasının kesirli çıkması halinde bulunacak ortalamalarda tam sayıdan sonraki her türlü kesirli sayı aritmetik kurallar içinde tam sayıya tamamlanır.

(4) Bütünleme ve staj tekrarı sınav sonuçları aynı yıl sonu sınav sonuçları gibi işleme konulur.

(5) Sınav notları yazılı olarak ilan edilir.

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 24 – (1) Fakültede kullanılan ders başarı not aralıkları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

a)    Not Aralıkları                Harf Notu             Dörtlük Sistem

             95-100                           A1                            4,00

              90-94                            A2                            3,75

              85-89                            A3                            3,50

              80-84                            B1                            3,25

              75-79                            B2                            3,00

              70-74                            B3                            2,75

              65-69                            C1                            2,50

              60-64                            C2                            2,00

               0-59                              F1                            0,00

               0-00                              F2                            0,00

                 0                                F3                            0,00

                 0                                F4                            0,00

b) Harf notlarına ilişkin açıklamalar aşağıdadır:

1) F1: Genel veya bütünleme sınavına girdi, başarısız.

2) F2: Genel veya bütünleme sınavına girmedi, başarısız.

3) F3: Devamsızlık veya klinik/pratik derslerde dersin verildiği öğretim döneminde belirlenen sürede asgari oranın tamamlanamaması nedeniyle genel, bütünleme ve tek ders sınavına girme hakkı yok, başarısız.

4) F4: Klinik/pratik uygulamaları eksik olduğu için genel sınava girememiş; ancak asgari oranları tamamlamış öğrencilere bütünleme ve tek ders sınavına kadar verilen telafi süresince bu not verilir. Telafi süreci sonunda eksiklikleri gideremeyen öğrenci; bütünleme ve tek ders sınavına alınmaz ve notu bu şekilde gösterilmeye devam edilir.

(2) Zorunlu ve alan içi seçmeli derslerden A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1 ve C2 notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(3) Klinik/pratik derslerde dersin verildiği öğretim döneminde belirlenen sürede asgari oranı tamamlayamayan öğrenciye genel sınavından F3 notu verilir.

(4) Klinik/pratik uygulamaları eksik olan ancak, asgari oranları tamamlayan öğrenciye genel sınav notu olarak F4 verilir. Öğrenci eksik işlerini telafi için verilen sürede tamamlamak zorundadır. Aksi halde bütünleme sınav notu olarak da F3 notu verilir. Bu durumda öğrenci tek ders sınav hakkından yararlanamaz.

Başarısızlık

MADDE 25 − (1) Bir eğitim-öğretim yılında (güz ve bahar yarıyılı) başarısız olan öğrenciler, sonraki eğitim-öğretim yılında, o yılın tamamından değil, başarısız olduğu dersler ve stajlardan sorumludurlar. Öğrenci devamsız veya yıl sonu sınavları sonucunda başarısız ise kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik klinik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.

Sınavlar

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, staj sonu sınavı ve tek ders sınavlarıdır. Her sınav yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Sözlü sınavlar tutanakla tespit edilir. Uygulamalı derslerin sınavları uygulamalı olarak da yapılabilir. Sınavlar, öğrenci panolarında ve fakülte resmî internet sitesinde en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, gerekli görüldüğü halde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir. Öğrenciler sınavlara Dekanlık tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınava alınmazlar.

(2) Öğrenciler yıl sonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından preklinik, staj ve teorik olarak sorumludur. Ancak, V. sınıf öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle staj gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik, staj ve teorik olarak sorumludurlar. Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır.

(3) Ara sınav, yarıyıl, yıl sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Dekanlık tarafından belirlenen yer, gün ve saatte yapılır. Bir eğitim yılı boyunca devam eden dersler için staj hariç her yarıyılda en az bir yazılı sınav yapılır. Ayrıca eğitim öğretim yılının başında bildirilmek koşuluyla, ders niteliğindeki ödev, laboratuvar ve klinik çalışmaların yarıyıl içindeki değerlendirmelerinin ortalaması ara sınav yerine geçebilir. Ancak en az 3 değerlendirme yapılmalıdır. Ara sınavına geçerli bir sebep ile katılmadıkları Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılabilir. Bu öğrencilerin ara sınav hakları yıl sonu (dönemlik derslerde)/yarıyıl sonu sınav dönemine kadar kullandırılır. Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci kez mazeret sınav hakkı verilmez. Öğrenciler, devam mecburiyetleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kaldırılmış olsa bile, her yarıyılda açılacak en az bir ara sınava girmek zorundadır.

(4) Yıl sonu sınavı; öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl sonu (dönemlik derslerde)/yıl sonunda gireceği sınavdır. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için eğitim-öğretim yılının başında kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir yazılı ara sınava (stajlar hariç) katılmak ve dersin pratik-teorik uygulaması ve diğer gereklerini başarmak zorundadır. Pratik ve klinik uygulamalı olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

(5) Staj sonu sınavı, staj süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Klinik uygulama ödevleri (staj barajları) eksiksiz ve başarılı olarak tamamlandığı takdirde staj sonu sınavı yapılır.

(6) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yıl sonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere sadece başarısız oldukları dersler için verilen sınav hakkıdır. Stajlarda eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için staj sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen IV. ve V. sınıf staj öğrencileri, bütünleme sınav tarihine kadar, staj sonu sınavına girme hakkı elde etmesi ve başarılı olması halinde bütünleme sınavına girebilirler.

(7) Bir dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı hakkı tanınır. Yıl sonu sınavı yılda her ders için birer kez açılır ve mazeret sınavı yapılmaz. Bir yarıyıl devam eden, güz dönemi derslerinin yarıyıl sonu sınavı, ilgili yarıyılın bitimini takip eden on beş gün içerisinde yapılır. Ancak, bu derslerin bütünleme sınavları bahar yarıyılı sonunda yapılan bütünleme sınavları ile birlikte yapılır.

(8) Mazeret sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır.

(9) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını üniversite hastaneleri veya diğer resmî yataklı tedavi kurumlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından faydalanır.

(10) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde derslere devam edemez ve herhangi bir dersin sınavına giremez. Öğrencinin raporlu bulunduğu sürede sınavına giremediği derslerin ara sınavları varsa kendisine mazeret sınavı hakkı verilir.

(11) Mazeretlerle ilgili müracaat, mazeretin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde Dekanlığa yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar, usulüne uygun alınmayan raporlar işleme konulmaz.

(12) Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle bu süreler içerisinde, ara sınavlara katılamamaları halinde ilgili öğretim elemanlarının önceden tespit ve ilan ettiği yer ve zamanda ara sınavlara alınırlar.

(13) Uluslararası seviyede yapılan milli takımların müsabakalarında görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içerisinde giremedikleri ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, ilgili birimce belirlenecek tarihlerde yapılır.

(14) Fakülte Yönetim Kurulu, gerekçe göstererek öğrencinin mazeret sınavı talebini ret edebilir.

(15) Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

(16) Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta bir dersten kalan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavına dersi hiç almamış veya devamsızlıktan kalan öğrenciler alınmazlar. Klinik/pratik uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci tek ders sınavına alınmaz. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra en geç 5 iş günü içerisinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılamaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için geçer not (60 puan) alması gerekir. Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Bu sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır. Tek ders sınavları bir yılda her ders için birer kez açılır ve bu sınavlar için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(17) Bütünleme sınav sonuçları ara sınavlar ile birlikte değerlendirilir.

(18) Öğrenciler ilan edilen sınav tarihlerini değiştirmek istediğinde değişiklik isteği sınava girecek tüm öğrencilerin imzalarını içeren belge ile birlikte, sınav tarihine en geç 3 iş günü kalana kadar ilgili öğretim üyesine sunulur. Öğretim üyesi uygun gördüğünde mevcut belgelerle birlikte sınavın yapılacağı yeni tarihi akademik takvimde belirtilen sınav takvimine uymak koşulu ile yazılı olarak Dekanlık onayına sunar. Dekanlığın onayı ile değişiklik geçerli olur.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 27 – (1) Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(2) Sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten başarısız olmuş sayılır. Ayrıca hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Fakültenin öğrenci panolarında ve öğrenci bilgi yönetim sisteminde ilan edilir. Fakülte öğrenci panolarına asılan not ilanları beş iş günü sonra kaldırılır.

(4) Öğrenciler teorik ders sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan tarihinden itibaren 3 iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. Sonuçlara yapılan itirazlar, maddi hata bakımından yapılır. İtiraz ilgili bölüm başkanlığı tarafından maddi hata bakımından incelenmek üzere sorumlu öğretim elemanına sevk edilir. Eğer sınav sonucunda değişme olursa bu sonuç, Fakülte Yönetim Kurulunca görüşülür. Fakülte Yönetim Kurulu kararı 15 iş günü içinde Rektörlüğe bildirilir. Sınav sonucuna yapılan itiraz sonrası öğrencinin notunda değişiklik olması halinde, değişiklik ilgili öğrenciyi kapsar.

(5) Maddi hata gerekçesi dışında hiçbir gerekçe ile notlar değiştirilmez.

Mezuniyet koşulları

MADDE 28 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

a) Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim programının öngördüğü bütün dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmak,

b) Beş yıllık Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim programının öngördüğü 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını tamamlamış olmak,

c) En az 2,00 AGNO sağlamak ve Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

ALTINCI BÖLÜM

Akademik Başarının Derecelendirilmesi ve Diplomalar

Akademik başarının derecelendirilmesi

MADDE 29 – (1) Ağırlıklı not; bir dersin AKTS değeri ile o dersten alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır.

(2) Yarıyıl/yıl sonu ağırlıklı not ortalaması (YNO/YSNO); yarıyıl/yıl içinde alınan tüm derslerin ağırlıklı not ortalaması toplamının o yarıyıl/yıl içindeki tüm derslerin AKTS toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(3) Akademik genel not ortalaması; tüm yarıyılda/yıllardaki derslerin ağırlıklı not ortalaması toplamının tüm derslerin AKTS toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır. Genel not ortalaması virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

Mezuniyet başarı derecesi

MADDE 30 – (1) Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim programının öngördüğü bütün teorik, klinik ve pratik dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp AGNO’su 4,00 üzerinden 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler şeref öğrencisi, AGNO’su 3,50 ve üzerinde olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak adlandırılır. Bu durum öğrencinin diploması ile diploma ekinde belirtilir.

Diplomalar

MADDE 31 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitim programını başarı ile tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlara Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması verilir.

b) Diş Hekimliği Diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara Diş Hekimliği Diploması ve Diş Hekimi unvanı verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

İlişik Kesme, Kayıt Dondurma, Genel Görünüş,

Malzemelerin Korunması ve Tebligatlar

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla yapılır.

(3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Fakültenin öğrenci işleri bürosuna şahsen başvurması zorunludur ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.

(4) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi alınmak suretiyle verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı üzerine dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Kayıt dondurma

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin kayıtları aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde normal ve ek öğrenim süreleri işlememek üzere Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir. Bu süre bir yıldan fazla olamaz. Ancak kanser, verem, akıl hastalıkları ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç göstermesi nedeniyle alınan sağlık raporları değerlendirilerek yukarıda belirtilen bir yıllık süre iki yıla çıkarılabilir.

(2) Kayıt dondurmak için haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş rahatsızlığının bulunması.

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile ispatlanmış olması koşuluyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.

c) Birinci derece akrabalarının ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi.

ç) Ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyecek durumda olması.

d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

e) Öğrenciye, öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânın doğması.

f) Öğrencinin yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hâlinin bulunması.

g) Öğrencinin tutuklu olması.

ğ) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(3) Kayıt donduran öğrencilerin, kayıt dondurduğu süre öğrenim süresinden sayılmaz, Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi, Fakültenin ve diş hekimliği mesleğinin preklinik ve klinik şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması gerekir. Bu konuda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 35 − (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 36 − (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresine iadeli taahhütlü olarak yapılır.

(2) Öğrencinin, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresinin değişmesi halinde, bu değişikliği bildirmeyen veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin, Fakültedeki mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 21/10/2013 tarihli ve 28798 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.