21 Şubat 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31046

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK

EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MESTEM): Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası alanda mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek ve değerini arttırmak.

b) Mesleki ve teknik eğitimde eğitim, istihdam, üretim ilişkisinin güçlendirilmesi için araştırma, geliştirme ve uygulamalar yapmak.

c) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili örgün, uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek tüm eğitim faaliyetlerini düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili seminer, konferans, kongre, çalıştay, alan araştırmaları, sınav organizasyonları düzenlemek.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili her türlü eserin yayımına karar vermek.

f) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek.

g) Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası proje çalışmaları yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

a) Üniversitenin bilgi birikiminin toplumla paylaşılması amacıyla mesleki ve teknik eğitim programları geliştirmek ve yürütmek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları her türlü alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki ve teknik eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar planlamak, düzenlemek veya düzenletmek.

c) Rektörlüğe bağlı bölümlerde mesleki ve teknik eğitim amacıyla yürütülen her türlü etkinliğin koordinasyonunu sağlamak.

ç) Kaliteli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla mesleki ve teknik eğitim programları düzenlemek, Üniversite içi ve ilgili sektörler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

d) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sektör ve paydaşlar ile görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

e) Farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimler açmak veya açtırmak.

f) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti sunmak, sunulmasına aracılık etmek veya almak.

g) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası her türlü eserin, süreli-süresiz basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ğ) Avrupa Birliği normlarına ulusal düzeyde uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

h) Bologna süreci ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun mesleki ve teknik eğitim ile ilgili eğitim, sertifika ve benzeri programları gerçekleştirmek, önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

ı) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

i) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında mesleki ve teknik eğitim ile ilgili, yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak veya onlar adına eğitim, belgelendirme, basın-yayın, proje, danışmanlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

j) Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik faaliyetleri yürütmek.

k) Mesleki ve teknik eğitim için yeni nesil müfredat ve içerikler geliştirmek.

l) Mesleki ve teknik eğitim için yeni eğitim ortamları ve insan kaynakları geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim  Kuruluna rapor sunmak.

g) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile  ilgili her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki her türlü resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alan ile ilgili uzman, sağlık, eğitim, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

h) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

ı) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerilen iki kişi, Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri; Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Müdürün vereceği görevleri yapmaktır. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. Rektör gerekli hallerde müdür yardımcılarını değiştirebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından mesleki ve/veya teknik eğitim konularında çalışmaları olan Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek.

ç) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

d) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.

e) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

g) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ğ) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

ı) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

i) Merkezin faaliyetlerini daha etkin sürdürülebilmesi için stratejiler geliştirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilirler.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimliliğini artırmak amacıyla sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri, ilgili fakülte dekanlarının veya enstitü müdürlerinin görüşleri alınarak, Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görevlendirilmeleri sağlanır. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilirler. Müdür çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan çalışma grubu elemanları yeniden görevlendirilebilirler.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.