19 Şubat 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31044

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

NARGİLE ŞİŞELERİNİN ÜZERİNE KONULACAK SAĞLIK UYARILARINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, tabanı hariç nargile şişelerinin üzerine konulacak sağlık uyarılarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, tabanı hariç nargile şişeleri üzerine uygulanacak sağlık uyarılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve 1/3/2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sunum usulü

MADDE 4 – (1) Sunum esnasında nargile şişeleri üzerinde bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar dâhilinde sağlık uyarılarının bulunması zorunludur.

Sağlık uyarılarının uygulanması

MADDE 5 – (1) Nargile şişeleri üzerine uygulanacak sağlık uyarıları nargile şişesinin biçimine göre Ek-1’de yer alan silindirik biçimde veya Ek-2’de yer alan konik biçimde olabilir. Uyarılar, şişelerin ağız bölümünden başlayacak şekilde uygulanır.

(2) Sağlık uyarıları; karton üzerine ofset baskı, Polivinil Klorür (PVC) tabaka veya PVC boru üzerine serigrafi, tampon baskı veya yapıştırma şeklinde uygulanabilir. Uyarılar sabit ve silinemez nitelikte basılır.

(3) Sağlık uyarılarının basımı için asgari gereklilik “dört renk/Mavi-Kırmızı-Sarı-Siyah (CMYK)”tır.

(4) Uyarı ölçüleri, 5’er cm kesim payı ile birlikte, silindirik biçimli uyarıda asgari brüt 365 x 250 mm, konik biçimli uyarıda asgari brüt 360 x 217 mm şeklinde olur.

(5) Nargile şişeleri üzerine konulacak sağlık uyarıları ve bunların kesim ölçüleri Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde ilan edilir ve elektronik ortamda Bakanlık tarafından sağlanır. Bu uyarıların, içerdikleri metinsel ve/veya görsel unsurun formatı, orantıları, renkleri ve grafiksel bütünlükleri değiştirilemez.

(6) Sağlık uyarılarından her biri nargile şişeleri üzerinde dönüşümlü olarak uygulanır.

(7) Sağlık uyarılarının nargile şişeleri üzerine uygulanmasından iş yerlerindeki Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi sahibi sorumludur.

İdari yaptırım

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4207 sayılı Kanun, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Bakanlıkça yapılan diğer düzenlemelerde yer alan genel hükümler uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nargile Şişelerinin Üzerine Konulacak Sağlık Uyarılarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız