18 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31043

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN EKSPERLERİNİN GÖREV, YETKİ VE MESLEKÎ SORUMLULUKLARI

İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/1/2008 tarihli ve 26766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Meslekî Sorumlulukları ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Tütün eksperleri talepleri halinde, tütün eksperliği yüksekokulları kayıtları veya denklik belgeleri esas alınmak suretiyle Bakanlık tarafından tutulacak bir kütük defterine kaydedilir.

(2) Kütük defterine kayıt yaptırmak isteyen ve gerekli şartları haiz olan tütün eksperi ıslak veya elektronik imzalı dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte Bakanlığa fiziki olarak veya elektronik ortamda müracaat eder:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.

b) Kimlik belgesinin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.

c) Çalıştığı kurum, adres ve telefon bilgileri beyanı.

ç) İki adet fotoğraf.

(3) İkinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, işyeri yetkilisince bu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.

(4) Bakanlık tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunanlardan istenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, birinci fıkrasının (a) bendindeki “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak ve ikinci fıkrasındaki “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Kurum” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/1/2008

26766

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/4/2012

28253

2-

9/11/2016

29883