18 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31043

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TIBBİ OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e) ve (f)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“e) İl müdürlüğü: Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü,

f) İlçe müdürlüğü: Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünü,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin sunumunda, gerekli alt yapının sağlanması halinde başvurular elektronik ortamdan alınabilir ve başka kurum ve kuruluşlar tarafından elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler başvurandan talep edilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.