18 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31043

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“c) Başkanlık: Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında geçen “komisyon” ibaresi “komite” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Teknik Komitesi; Bakanlığın yayımdan sorumlu birimin bağlı olduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından ilgili daire başkanı ve ilgili daire başkanlığından bir temsilci, Bakanlık hizmet birimlerinden Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığından en az daire başkanı düzeyinde olmak üzere birer temsilci, Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcisi, tarımsal amaçlı kooperatif merkez birliklerinin, yetiştirici birlikleri merkez birliklerinin, üretici birlikleri merkez birliklerinin her birinden üye sayısı en fazla olanlardan birer temsilci, Ankara’da bulunan ziraat ve veteriner fakültelerinden birer temsilci, üye sayısı en fazla olan iki meslek odasından birer temsilci, üye sayısı en fazla olan meslek derneği temsilcisi ve tarım danışmanlarını temsilen bir tarım danışmanı olmak üzere toplam yirmi iki üyeden oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkez Teknik Komitesi altı ayda bir toplanır. Komite başkanı gerekli gördüğü hallerde komiteyi olağanüstü toplantıya çağırabilir. Başkanın katılamadığı hallerde, toplantıya Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı başkanlık eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “meslek derneği temsilcisinden oluşur” ibaresi “meslek derneği temsilcisi ve tarım danışmanlarını temsilen bir tarım danışmanından oluşur” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav başvuruları elektronik ortamdan ya da İl Müdürlüğünden yapılır.”

“(10) Sınava ve sınav sonuçlarına itirazlar, Bakanlığın belirleyeceği süreler içerisinde yapılır, değerlendirilir ve sonuçlandırılarak ilgiliye bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/9/2006

26283

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/3/2009

27166

2-

31/3/2010

27538

3-

8/11/2012

28461

4-

6/7/2018

30470

 

Ekleri için tıklayınız