18 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31043

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ ÜRETİM YERLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“f) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü teknik maddesi imalatını yapmak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler, kurulu bulunan üretim tesisi üretime hazır hale getirildiğinde üretim başlamadan önce üretim izin belgesi almak için bir dilekçe ekinde Ek-6’daki bilgi ve belgelerle fiziki olarak veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe başvurur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ VEYA BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ TEKNİK MADDESİ

ÜRETİM İZNİ İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1. İmalat yerinin:

a) Açık adresi,

b) Varsa şehir planındaki yeri,

c) Bina ve yerleşim planları,

d) İnşaat planı (mevcut bir binadan istifade edilecekse esas bina ve tadilat planları),

e) Tesisin bulunduğu yerin Organize Sanayi Bölgesinde olup olmadığı ile ilgili bilgi,

2. İmalat akış şemalarını gösteren krokiler ve su ve havalandırma sisteminin özelliklerini gösteren plan ve krokiler,

3. İmalat, kalite kontrol gibi faaliyetlerle ilgili makine, teçhizat ve aletlerin listesi,

4. İmalatta kullanılacak olan makinelerin tesisat planları, prospektüsleri ve normal imalat kapasiteleri,

5. İmalat kontrol laboratuvarı için yerleşim planı ile kullanılacak teçhizat bilgileri,

6. Üretimi yapılacak olan formülasyon tipleri, biyolojik mücadele etmeni üretim tesislerinde ise üretilecek biyolojik mücadele etmeni hakkında ayrıntılı bilgi,

7. Bakanlıkça izin verilen formülasyon, miktar ve özelliklerde bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü teknik maddesinin üretimini önceden kabul ettiğine dair bir taahhütname,

8. İşletme ünitelerini, alet, ekipmanlar ile yerleşimini gösteren resimler,

9. İşletmede görevlendirilecek olan teknik personel ile ihtisas sahaları hakkında bilgi,

10. Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere; kurum ve kuruluşlar tarafından elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler başvurandan talep edilmez.

a) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti,

b) 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki tesis ve faaliyetler için “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı”,

c) Yapı kullanma izin belgesi,

d) Üretim sorumlu kimya mühendisi/kimyager veya ziraat mühendisi ile laboratuvar sorumlusu kimya mühendisi/kimyager, biyolojik mücadele etmeni üretim tesislerinde bitki koruma bölümü mezunu veya bitki koruma alanında en az yüksek lisans yapmış ziraat mühendisi ile yapılan iş sözleşmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi, fakülte diplomasının onaylı sureti,

e) Şirketin ticaret sicil kaydı,

f) Kapasite raporu (Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınan).”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’nin birinci paragrafında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan “TARIM VE KÖYİŞLERİ” ibaresi “TARIM VE ORMAN” ve “Koruma ve Kontrol” ibaresi “Gıda ve Kontrol” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-9’da yer alan “TARIM VE KÖYİŞLERİ” ibaresi “TARIM VE ORMAN” ve “Koruma ve Kontrol” ibaresi “Gıda ve Kontrol” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-12’nin birinci paragrafında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci ve 3 üncü maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/7/2011

27986