18 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31043

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“j) İl/ilçe müdürlüğü: İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “işletme tescil belgesi ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “il/ilçe müdürlüklerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiziki veya elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “il/ilçe müdürlüğüne” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiziki veya elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/12/2011

28145

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/5/2013

28647

2-

23/2/2018

30341