18 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31043

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 ‒ (1) Bir ürünün pazarlama iznini devralmak isteyenlerin 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde iştigal izni alması gerekir.

(2) Başvurular aşağıdaki belgelerle Genel Müdürlüğe yapılır:

a) Devralan ve devreden arasında yapılmış noter onaylı devir sözleşmesi.

b) Ürün pazarlama izninin aslı.

c) Mahkeme veya İcra Dairesi kararı neticesinde gerçekleşen devirlerde ilgili karar yazısı veya onaylı fotokopisi.

ç) İthal ürünlerde ürünün yurt dışındaki hak sahibi tarafından, Türkiye’deki izin alma, depolama, satış ve pazarlama işlerinde tek yetkilinin, devir alanda olduğunu belirten yeni yetki belgesinin aslı.

d) İlgili ücretlerin yatırıldığını gösteren makbuz.

e) Fason üretim söz konusu ise taraflar arasında yapılmış anlaşma.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Başvuru alma

EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin sunumunda, gerekli alt yapının sağlanması halinde başvurular elektronik ortamdan alınabilir ve başka kurum ve kuruluşlar tarafından elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler başvurandan talep edilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK IV’ün (5) numaralı öğesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. Talep edildiğinde, değişikliğin kabul edildiği ülkeler ve kararları,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.