18 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31043

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ YAPILACAK DENEMELER

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2017 tarihli ve 30235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ı) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“ı) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüklerini,

i) İlçe müdürlüğü: İlçe tarım ve orman müdürlüklerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi almak isteyen tüzel kişiler aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya elektronik ortamda müracaat eder:

a) Yapılacak denemelerle ilgili çalışmalarda kullanılması gereken tüm tesis ve ekipmanların listesi ile bu tesis ve ekipmanların bulunduğu yerlere ait adres bilgileri,

b) Tüzel kişilikte görev yapan personelin görev tanımlarını içeren bilgiler ile yönetim ve organizasyon şeması,

c) Yetki alınan deneme konusu ile ilgili yapılacak denemelerin sorunsuz yürütülmesi için gerekli olan alt yapıya ve alet ekipmana sahip olduğunu, yapılacak denemelerin ilgili mevzuata uygun yapılacağını, gerektiğinde yapılan denemelerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Bakanlığa sunacağını, bünyesinde görev yapan deneme yapmaya yetkili elemanların değişmesi halinde, bu değişikliği bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildireceğini, aksi durumun tespiti halinde Bakanlığın alacağı her türlü karara uyacağını belirten imza yetkisine sahip yetkili tarafından onaylı Taahhütname,

ç) Yapılacak denemelerin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması konularında görevlendirilecek personelin listesi ile bu personelin eğitim durumlarını gösteren bilgi ve belgeler,

d) İşyerinin adı, açık adresi, telefon numarası ve e-posta adresi,

e) İmza yetkisine sahip yetkili kişinin imza sirküleri,

f) Deneme yetkisi alınacak konularla ilgili her farklı konu için bünyesinde 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıyan en az bir eleman çalıştırdığına dair sözleşmenin aslı veya firma yetkilisi tarafından onaylı sureti, TC kimlik numarası beyanı ile bu personele ait imza sirküleri,

g) Tüzel kişilikteki tüm organizasyondan sorumlu personelin iş sözleşmesinin aslı veya firma yetkilisi tarafından onaylı sureti, TC kimlik numarası beyanı ile personele ait imza sirküleri,

ğ) Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden Bakanlıkça yapılmak üzere;

1) Deneme yetkisi alınacak konularla ilgili her farklı konu için bünyesinde 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıyan en az bir elemanın firma bordrosunda olduğunu gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,

2) Tüzel kişilikteki tüm organizasyondan sorumlu personelin firma bordrosunda olduğunu gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,

3) Bitki koruma ürünlerinin denemeleri ile ilgili faaliyeti olduğunu gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

4) Ticaret sicil kayıt örneği,

5) Vergi mükellefi olduğunu gösterir belge.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan “GIDA TARIM VE HAYVANCILIK” ibaresi “TARIM VE ORMAN” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-7’de yer alan “GIDA TARIM VE HAYVANCILIK” ibaresi “TARIM VE ORMAN” ve “Gıda Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-8’de yer alan “GIDA TARIM VE HAYVANCILIK” ibaresi “TARIM VE ORMAN” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/11/2017

30235